Kategoria:Doktorzy honoris causa AGH

Z Historia AGH
Skocz do: nawigacja, szukaj

DHC

- baza biograficzna, opracowywana przez Bibliotekę Główną AGH. Zawiera informacje o osobach, które otrzymały doktorat honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej. Jest wynikiem współpracy Biblioteki Głównej AGH z Ośrodkiem Historii Techniki z Muzeum i Archiwum (obecnie Muzeum AGH).

Kontakt: oin@agh.edu.pl


 RokPowód przyznania DHCPelnione funkcje
Elon Musk2017za zasługi w stworzeniu i praktycznym wdrożeniu modelu świadczenia usług IT w skali globalnej (Paypal), rozwój technologii lotów kosmicznych (Spacex) oraz transportu ziemnego (Tesla, Hyperloop) stanowiących punkt odniesienia dla działań w zakresie rozwoju nowoczesnych środków transportu w Polsce, w których Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie czynnie uczestniczy
Nguyen Van Giang2016za nawiązanie i rozwijanie współpracy naukowo-badawczej w obszarze podstawowych i stosowanych badań naukowych w dziedzinie nauk o Ziemi między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie a Vietnam Academy of Science and Technology w Hanoi oraz innymi uniwersytetami z Wietnamu; za współpracę w doskonaleniu programów nauczania i organizacji procesu dydaktycznego oraz dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu badań i kształcenia oraz otwartej wymiany poglądów i opinii naukowych
N. R. Narayana Murthy2015za stworzenie i praktyczne wdrożenie modelu świadczenia usług IT w skali globalnej oraz efektywnych procesów kształcenia kadr informatycznych stanowiących punkt odniesienia dla działań w zakresie rozwoju tej branży przemysłu w Polsce, w których Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica czynnie uczestniczy
Tadeusz Kaczorek2015za dorobek naukowy istotnie wzbogacający rozwój teorii sterowania i teorii obwodów elektrycznych w świecie, a w szczególności w Polsce i na AGH oraz za zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej oraz naukowo-dydaktycznej i inżynierskiej z zakresu automatyki, elektrotechniki i innych dyscyplin nauk technicznych
Leszek Rutkowski2014w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszrze sztucznej inteligencji, a w szczególności systemów neuronowo-rozmytych, oraz za wieloletnią bliską współpracę z AGH w zakresie rozwijania tego obszaru wiedzy i promowanie kadr naukowych
Alan Lindsay Greer2014za wybitny wkład w rozwój metalurgii i inżynierii materiałowej oraz wieloletnią współpracę naukową i promocję AGH w międzynarodowym środowisku naukowym
Dan Shechtman2013za odkrycie kwazikryształów. Odkrycie kwazikryształów było największym wydarzeniem naukowym w krystalografii końca XX wieku, za które prof. Dan Shechtman otrzymał w 2011 roku Nagrodę Nobla z chemii
Herbert Wilhelm Wirth2013za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno-górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM Polska Miedź S.A., w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecie
Lakshmi N. Mittal2012za wkład w strategiczny rozwój oraz konsolidację branży hutniczej w skali światowej, restrukturyzację i unowocześnienie przemysłu hutniczego w Polsce, wieloletnie wspieranie współpracy naukowej i promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz umożliwianie poszerzenia wiedzy praktycznej dla studentów i oferowanie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów
Dan Maniu Duşe2012za osiągnięcia naukowe w obszarze górnictwa nafty i gazu, efektywną wpółpracę tak naukową jak i w zakresie kształcenia kadr z Akademii Górniczo-Hutniczej, działalność na rzecz kultury i nauki polskiej w Rumunii, w szczególności w środowiskach naukowych i technicznych
Józef Antoni Dubiński2012za wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych
Eugeniusz Świtoński2012za niezwykle bogatą i różnorodną pracę naukową oraz w uznaniu istotnych dokonań organizacyjnych służących rozwojowi nauk technicznych
Zdzisław Wojciech Samsonowicz2010za znaczący wkład w rozwój naukowo-techniczny odlewnictwa polskiego i jego międzynarodową promocję oraz za kształcenie kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo, mechanika i automatyka
Zdzisław Tadeusz Richard Bieniawski2010za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu geoinżynierii, górnictwa i budownictwa podziemnego oraz wieloletnią promocję polskiej myśli technicznej w środowiskach akademickich i przemysłowych na całym świecie
Ali Bin Ibrahim Al-Naimi2010za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki oraz w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Królestwem Arabii Saudyjskiej i Rzeczpospolitą Polską
Jerzy Buzek2010za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-politycznej
Jurgen Michael Honig2009za unikatowe w skali światowej osiagnięcia w zakresie otrzymywania oraz badania własności fizycznych i chemicznych nowych materiałów o najwyższej czystości, a także za rozwinięcie szerokiej i bardzo owocnej współpracy z krakowskim środowiskiem naukowym
Manuel Ricardo Ibarra Garcia2008za wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce ciała stałego oraz za wielki wkład w rozwój badań nowych materiałów magnetycznych i promocję naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Jan Tadeusz Szargut2008za stworzenie uznanej w nauce światowej polskiej szkoły energetyki, za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny polskiej energetyki oraz za wkład w rozwój kadr naukowych w zakresie energetyki w Polsce i Akademii Górniczo-Hutniczej
Wiesław Ochman2008za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki oraz nieustanne promowanie nauk technicznych i Akademii Górniczo-Hutniczej
Czesław Kazimierz Olech2008za dorobek naukowy istotnie wzbogacający rozwój teorii równań różniczkowych i teorii sterowania w świecie, a w szczególności w Polsce i w AGH oraz za zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej oraz naukowo-dydaktycznej i inżynierskiej z zakresu automatyki i innych dyscyplin nauk technicznych
Jurij Wasiliewicz Szuwałow2007za zasługi dla europejskiego górnictwa i umacniania więzi pomiędzy Instytutem Górnictwa w Petersburgu a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jan Lech Lewandowski2006za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny odlewnictwa polskiego, rozwój i promocję inżynierskich dziedzin technicznych oraz istotny wkład w rozwój kadr naukowych dla specjalności odlewnictwoDziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1974–1978), (1981–1987), (1990–1993)
Józef Nizioł2006za wybitny wkład w rozwój mechaniki, głównie teorii drgań mechanicznych oraz za wkład w rozwój kadr naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej
Bogdan Jerzy Ney2006za wybitne osiągnięcia naukowe, które znacząco wpłynęły na rozwój geodezji i kartografii, szczególnie w zakresie teledetekcji lotniczej i satelitarnej oraz systemów informacji przestrzennej, a także za utrzymywanie stałej więzi z AGH, przez inicjowanie wspólnych prac naukowo-badawczych i wspomaganie rozwoju kadry naukowejZastępca dyrektora Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej WGG AGH (1969–1974)
Roman Ney2005za wybitne osiagnięcia w dziedzinie geologii naftowej i geotermii, stworzenie podstaw teoretycznych i szkoły w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi i energią, wykształcenie wielu pokoleń specjalistów naftowych i górniczych, a także w uznaniu wielkich zasług dla Akademii Górniczo-HutniczejRektor AGH (1972–1975), (1979–1981),
Czesław Cempel2004za wybitny wkład w rozwój mechaniki, w szczególności za stworzenie podstaw wibroakustycznej diagnostyki maszyn
Roman Marian Teisseyre2004za wybitne osiągnięcia w sejsmologii globalnej i górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem prekursorów wstrząsów oraz za rozwój wiedzy o fizyce wnętrza Ziemi
Adam Chrzanowski2004za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi
Leon Ong Chua2003za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teorii obwodów i systemów, stworzenie podstaw nowoczesnej teorii obwodów nieliniowych, pionierskie badania dynamiki nieliniowej chaosu, opracowanie koncepcji Komórkowych Sieci Neuronowych oraz stworzenie światowej sieci badań naukowych w tych obszarach
Jan Węglarz2002za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i badań operacyjnych oraz wkład w budowę infrastruktury informatycznej dla nauki w Polsce, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju badań w środowisku krakowskim
Reiner Kopp2002za wybitny wkład do rozwoju teorii i technologii nowoczesnych, materiałowo i energooszczędnych procesów przetwórstwa metali i stopów oraz za wyróżniające się w skali światowej osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej
Rudolf Schuster2002za osiągnięcia naukowe i udane wdrożenia inżynierskie w dziedzinie ochrony środowiska, zacieśnianie współpracy z Rzeczpospolitą Polską i państwami Grupy Wyszehradzkiej, pogłębianie owocnej współpracy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach z Akademią Górniczo-Hutniczą i aktywne wspieranie wdrożeń myśli technicznej wywodzącej się z AGH
Zbigniew Górny2002za znaczący wkład w rozwój naukowo-techniczny odlewnictwa polskiego i jego międzynarodową promocję oraz za istotny wkład w rozwój kadr naukowych dla specjalności odlewnictwo
Harold W. Kroto2001za wybitny wkład w rozwój nauki światowej poprzez odkrycie nowej grupy cząsteczek węgla — fulerenów
Zbigniew Witold Engel2001za wybitny wkład w rozwój mechaniki, szczególnie za stworzenie nowej dziedziny nauki — wibroakustyki oraz za wyjątkowe zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej, a także wkład w rozwój Wydziału Inżynierii Mechnicznej i RobotykiProdziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1975)
Jerzy Seidler2001za całokształt osiągnięć w dziedzinie systemów informatycznych, a w szczególności za stworzenie Polskiej Szkoły Systemów Teleinformatycznych oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowych
Jan Paweł II2000za ogromne zasługi w dziele głoszenia miłości i ładu moralnego we wszystkich dziedzinach ludzkiej egzystencji, a szczególnie w budowaniu etycznych fundamentów rozwoju techniki i technologii
Giennadij Grigoriewicz Piwniak1999za całokształt osiągnięć w dziedzinie elektrotechniki, a w szczególności elektryfikacji przemysłu górniczego oraz znamienity wkład we współpracę pomiędzy Akademią Górniczą w Dniepropietrowsku i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, która służy rozwojowi nauki i normalizacji stosunków między narodami ukraińskim i polskim
Roman Kazimierz Pampuch1999za wybitny wkład w rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałów ceramicznych, stworzenie znanej w świecie polskiej szkoły ceramiki specjalnej oraz za szczególne zasługi w nauczaniu i rozpowszechnianiu wiedzy w tej dziedzinieDziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1969–1972)
Adam Marian Dziewoński1999za wybitne osiągnięcia w metodach badawczych sejsmologii globalnej i fundamentalny wkład w rozwój wiedzy o trójwymiarowej strukturze i dynamice wnętrza Ziemi
Eduardo Frei Ruiz-Tagle1999za wybitne zasługi w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Chile i Polską
Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz1999za zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej, a w szczególności za stworzenie szkoły fizyki jądrowej i zastosowań metod jądrowych w fizyce ciała stałego oraz wyjątkowy wkład w popularyzację nauk przyrodniczych
Maciej Władysław Grabski1999za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii materiałowej oraz znaczący wkład w rozwój kadry naukowej AGH
Gareth Thomas1999za dokonania w dziedzinie inżynierii materiałowej, a szczególnie za osiągnięcia naukowe w zakresie rozwoju mikroskopii elektronowej i jej zastosowań do badań struktury materiałów
Adam Morecki1999za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki, zwłaszcza za stworzenie Polskiej Szkoły Robotyki i Biomechaniki Inżynierskiej i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry naukowej oraz za zasługi dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Henryk Górecki1997za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności za stworzenie polskiej szkoły teorii sterowania i optymalizacji oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowychProdziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1962-1964)
Jan Stanisław Janowski1997za wybitne zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej, nauk metalurgicznych oraz za wkład w kształtowanie polityki naukowej w PolsceRektor AGH (1987–1993)
Michał Kazimierz Heller1996za ukazanie istotnych związków w ludzkiej kulturze pomiędzy racjonalnością typu naukowego a myślą teologiczną i wiarą, za osiągnięcia w kosmologii relatywistycznej i badaniu jej podstaw matematycznych oraz za osiągnięcia naukowo-filozoficzne i popularyzatorskie na najwyższym poziomie światowym humanistycznych wartości nauki
Zbigniew Osiński1995za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki, zwłaszcza za stworzenie szkoły drgań i teorii konstrukcji, wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry oraz w uznaniu zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej
Andrzej Władysław Oleś1995za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, zwłaszcza za stworzenie szkoły fizyki ciała stałego, twórczy wkład w rozwój metod badawczych w tej specjalności i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodych fizyków, w uznaniu zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Fizyki i Techniki JądrowejProrektor AGH (1981–1984)
Edward Görlich1995za zasługi dla AGHProrektor ds. Ogólnych (1969–1973)
Stanisław Gorczyca1994za wybitne zasługi w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza za rozwój metaloznawstwa teoretycznego opartego na stosowanej teorii dyslokacji, krystalografii przemian fazowych i mikroskopii elektronowej oraz za zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-HutniczejProrektor AGH (1981–1987)
Jan Stefan Manitius1994za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w energoelektronice, automatyce napędu elektrycznego oraz w uznaniu Jego zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i ElektronikiProrektor AGH (1956-1961)
Stanisław Marian Knothe1994za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie przemieszczeń górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej, ochrony terenów górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Górniczego naszej Almae MatrisDziekan Wydziału Górniczego AGH (1958–1960), (1981–1984)
Antoni Stanisław Kleczkowski1994za wybitne zasługi dla rozwoju hydrogeologii, zwłaszcza ochrony wód podziemnych, w utworzeniu naukowej szkoły w tej dziedzinie oraz za znaczące dla uczelni dokonania jako Rektor AGH w trudnej kadencji lat osiemdziesiątychRektor AGH (1981–1987)
Zygmunt Kawecki1993za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie maszyn górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGHProdziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1967-1969)
Ludger Mirosław Szklarski1993za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w elektrotechnice i automatyce oraz w uznaniu zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki naszej Almae MatrisDziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1957–1958), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1963–1966)
Heinz Riesenhuber1993za całokształt dokonań na polu współpracy badawczej i rozwojowej Niemiec i Polski, w tym wymiany naukowej z AGH
Erhard Busek1993za budowanie mostów zrozumienia i przyjaźni we współpracy naukowej między Austrią i Polską, zwłaszcza z Krakowem i jego uczelniami
Leslie Webster Shemilt1992za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie inżynierii chemicznej i chemii oraz za współpracę z AGH
Jean Philibert1992za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki o materiałach i fizyki ciała stałego oraz współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z AGH
Zbigniew Stanisław Basiński1991za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie fizyki ciała stałego i metaloznawstwa oraz współpracę z naszą Uczelnią
Claus Marx1990za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze i rozwiązania konstrukcyjne z zakresu techniki wierceń głębokich, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz za współpracę z Wydziałem Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Wacław Adam Leskiewicz1989za zasługi w rozwoju naszej Uczelni, a w szczególności za osiągnięcia w rozwoju nauk hutniczych w 40-letniej działalności dydaktycznej i badawczejProrektor AGH (1961–1964)
Paul Hagenmuller1989za zasługi dla rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz za twórczą współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z naszą Uczelnią
Stefan Węgrzyn1989za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie teorii procesów rozwoju (technologii informatycznych) stanów nieustalonych w układach dynamicznych oraz stabilności w przestrzeniach Banacha, równanie Gille'a-Węgrzyna, a także za twórczą współpracę z naszą Uczelnią
Tadeusz Rumanstorfer1989za zasługi dla poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz za rozwój współpracy naszej Uczelni z przemysłem
Roman Władysław Krajewski1985za wybitne zasługi dla rozwoju geologii stosowanej oraz za zasługi w utworzeniu polskiej szkoły geologii kopalnianejProrektor AGH d.s. Nauki (1958-1961)
Andrzej Adolf Stanisław Bolewski1984za wybitne zasługi dla rozwoju mineralogii i petrografii, dla tworzenia podstaw naukowych gospodarki surowcami mineralnymi, a także wysoko ceniąc działalność w odbudowie i rozbudowie Uczelni, w utrzymaniu Jej konspiracyjnego życia podczas ciężkich lat okupacjiProrektor AGH (1951–1952), (1961–1964)
Zygmunt Kowalczyk1984za wybitne zasługi w dziedzinie geodezji górniczej i geodezji dynamicznej oraz rozwój wyższego szkolnictwa technicznegoRektor AGH (1951–1956)
Kurt Lücke1984za wybitne prace w zakresie metaloznawstwa i fizyki oraz współpracę z ośrodkiem metalurgicznym w Krakowie nad teksturami metali i stopów
Adam Jan Bielański1983za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie katalizy heterogenicznej i fizykochemii ciała stałego, jak również za zasługi w powojennej odbudowie Uczelni oraz zainicjowanie powstania krakowskiej szkoły katalizyProrektor AGH (1951–1955)
Konstantin Wasilewicz Frołow1982w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju teorii drgań, a także biomechaniki układów "człowiek - maszyna" oraz za współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z naszą Uczelnią
Ignacy Malecki1982za zasługi dla rozwoju nauk technicznych, jako twórcy polskiej szkoły naukowej w zakresie akustyki, a zwłaszcza za przyczynienie się do rozwoju wibroakustyki w Akademii Górniczo-Hutniczej
Tadeusz Kochmański1981za wybitne zasługi dla rozwoju geodezji i ochrony terenów górniczychRektor AGH (1961–1963)
Marian Mięsowicz1979za zasługi dla rozwoju fizyki a w szczególności fizyki wysokich energii, stosowanej fizyki jądrowej oraz ciekłych kryształówProrektor AGH (1953–1957)
Jerzy Grzymek1979za zasługi dla rozwoju chemii, a w szczególności fizykochemii stosowanej materiałów budowlanych oraz kompleksowych metod wytwarzania materiałów wiążących z ubogich rud i odpadów przemysłowych wraz z uznaną w świecie metodą pozyskiwania tlenku glinu i cementów szybkosprawnychDziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1968)
Jan Anioła1979za zasługi dla rozwoju metod projektowania i budowy hut oraz maszyn i urządzeń hutniczych, a w szczególności urządzeń ochrony środowiskaRektor AGH (1969–1972)
Jerzy Henryk Litwiniszyn1979za zasługi dla rozwoju nauk górniczych, a zwłaszcza aerologii górniczej i mechaniki górotworuProdziekan Wydziału Górniczego AGH (1952–1954)
Franciszek Kaim1979za wybitne zasługi i osiągnięcia w rozwoju nauk metalurgii żelaza, metali nieżelaznych i odlewnictwa w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz rozwoju polskiego hutnictwa
Aleksander Onisimowicz Spiwakowski1976za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie rozwoju transportu kopalnianego oraz maszyn i urządzeń górniczych
Lew Nikołajewicz Kiell1975za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie geodezji górniczej i fotogrametrii oraz za zacieśnianie współpracy między szkolnictwem wyższym ZSRR i PRL
Teodor Józef Blachut (Błachut)1974za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fotogrametrii
Wiaczesław Pietrowicz Jelutin1974za osiągnięcia w pracach naukowo-badawczych z zakresu procesów metalurgicznych i stalownictwa oraz na polu zacieśniania współpracy między szkolnictwem wyższym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Tadeusz Sendzimir1973za zasługi i osiągnięcia w dziedzinie unowocześniania konstrukcji i technologii walcownictwa
Sigward Arne Eklund1971za zasługi dla pokojowego wykorzystania energii jądrowej w skali światowej i rozwój szerokiej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie
Stefan Ziemba1969za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ciała stałego, a w szczególności mechaniki nieliniowejProdziekan Wydziału Hutniczego AGH (1950–1951)
Wacław Olszak1969za zasługi dla rozwoju nauki w zakresie mechaniki ośrodków ciągłych, a w szczególności teorii sprężystości i plastycznościProdziekan Wydziału Elektromechanicznego AG (1948-1950)
Jack Nutting1969za osiągnięcia w dziedzinie zastosowania mikroskopii elektronowej w badaniach metaloznawstwa fizycznego
Aleksander Wasiliewicz Sidorenko1969za zasługi dla współpracy z nauką polską
Stanisław Gołąb1969za zasługi dla rozwoju matematyki, a w szczególności teorii obiektów geometrycznych i geometrii różniczkowejDziekan Wydziału Górniczego AG (1948–1950)
Georgij Wiaczesławowicz Kurdiumow1967za zasługi dla rozwoju fizyki metali a w szczególności teorii przemian bezdyfuzyjnych
Bolesław Krupiński1967Za zasługi dla górnictwaKierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego AGH (1952-1963)
Aleksander Wacław Krupkowski1964za szczególne zasługi dla rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowejDziekan Wydziału Hutniczego AG (1936-1939), Dziekan Wydziału Metalurgicznego AG (1945-1947)
Walery Goetel1960za szczególne zasługi dla rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowejRektor AG (1939–1945–1951)
Roman Zygmunt Rieger1947za wynalazek rynien wstrząsowych, które odegrały ogromną rolę w górnictwie całego świataKierownik Katedry Górnictwa Ogólnego Wydziału Górniczego AG (1945–1947)
Maksymilian Tytus Huber1945za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki technicznej (wytrzymałość konstrukcji lotniczych i zbrojeniowych, teoria sprężystości, stateczność ustrojów sprężystych, zagadnienie wytężenia)Kierownik Katedry Wyższych Zagadnień Mechaniki na Wydziale Elektromechanicznym AGH (1949–1950)
Albert Portevin1939za zasługi na polu naukowym
Tomisław Marian Morawski1937za wybitne zasługi dla polskiego przemysłu górniczego
Michał Grażyński1937za zasługi na polu utrwalenia polskości na terenie Polskiego Zagłębia
Carl Axel Fredrik Benedicks1937za osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej
Witold Sągajłło1937za zasługi położone dla rozwoju Akademii Górniczej
Edward Windakiewicz1936za wybitne zasługi na polu górnictwa solnegoKierownik Zakładu Halurgii Wydziału Górniczego AG
Karol Nereusz Bohdanowicz1935za wybitną działalność naukową, organizacyjną i pedagogicznąKierownik Katedry Geologii Stosowanej Wydziału Górniczego AG (1931-1935)
Czesław Franciszek Peche1935za zasługi dla górnictwa
Aleksander Ciszewski1935za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu
Ignacy Mościcki1934za zasługi położone na polu chemii i elektrochemii
Stanisław Surzycki1934za działalność naukowo-techniczną na polu metalurgii żelaza i stali
Leon Syroczyński1923za zasługi położone dla dobra techniki i krajuczłonek Komitetu Organizacyjnego Akademii Górniczej w Krakowie
Wojciech Korfanty1923za zasługi położone dla górnictwa polskiego w walce o Górny Śląsk oraz za wybitną działalność w unarodowieniu tej dzielnicy
Stanisław Wojciechowski1923za organizację sił społecznych w celu unarodowienia przemysłu polskiego
Stanisław Skarbiński1923za wybitną działalność techniczną i organizacyjną w rozwoju rodzimego przemysłu górniczegowspółzałożyciel Akademii Górniczej w Krakowie
Hieronim Kondratowicz1923za wybitne zasługi położone dla polskiej nauki technicznej oraz za owocną i patriotyczną działalność około rozwoju polskiego przemysłu górniczego
Page schema
Szablon: Infobox scientist
format infobox
Pole: family-name
Label Nazwisko
Semantic property
Type Tekst
Pole: given-name
Label Imię
Semantic property
Type Tekst
Pole: additional-name
Display nonempty
Label Drugie imię/imiona
Semantic property
Type Tekst
Pole: honorific-prefix
Display nonempty
Label Tytuły
Semantic property
Type Tekst
Pole: image
Display hidden
Label Zdjęcie
Semantic property
Type Tekst
Pole: birth_date
Display nonempty
Label Data urodzenia
Semantic property
Type Tekst
Pole: birth_place
Display nonempty
Label Miejsce urodzenia
Semantic property
Type Strona
Pole: death_date
Display nonempty
Label Data śmierci
Semantic property
Type Tekst
Pole: death_place
Display nonempty
Label Miejsce śmierci
Semantic property
Type Tekst
Pole: fields
List
Display nonempty
Label Specjalności
Semantic property
Type Tekst
Pole: function
Display nonempty
Label Pełnione funkcje
Semantic property
Type Strona
Pole: faculty
List
Display nonempty
Label Wydział
Semantic property
Type Strona
Pole: awards
List
Display nonempty
Label Nagrody i odznaczenia
Semantic property
Type Strona
Pole: honorAGH
List
Display nonempty
Label Tytuły honorowe AGH
Semantic property
Type Strona
Szablon: Funkcja
multiple
format plain
Atrybut wewnętrzny: FunkcjaInt
Pole: Stanowisko
Display hidden
Semantic property
Type Strona
Pole: Jednostka
Display hidden
Semantic property
Type Strona
Pole: Rok_od
Display hidden
Semantic property
Type Data
Pole: Rok_do
Display hidden
Semantic property
Type Data

Strony w kategorii „Doktorzy honoris causa AGH”

Poniżej wyświetlono 100 spośród wszystkich 114 stron tej kategorii.

(poprzednia strona) (następna strona)
(poprzednia strona) (następna strona)