Zasady doboru źródeł do bazy

Z Historia AGH

W portalu Historia zamieszczane są biogramy osób bezpośrednio związanych z AGH – pracownicy naukowi, doktorzy honoris causa oraz jej organizatorzy. Podstawowym kryterium wyboru do bazy jest sprawowanie funkcji: rektora, dziekana, prodziekana, profesora zwyczajnego, kierownika jednostki pozawydziałowej. Do bazy wprowadzane są również biogramy osób zasłużonych dla Akademii. Dużą grupę stanowią też nieżyjący pracownicy uczelni. Biogram zawiera najważniejsze fakty i wydarzenia z działalności konkretnej osoby oraz dostępne źródła piśmiennicze z nią związane. Biogramy opracowywane są na podstawie opublikowanych materiałów, dostępnych w BG AGH. Najczęściej są to wspomnienia i materiały okolicznościowe zamieszczane w czasopismach i książkach oraz nekrologi z prasy lokalnej. W szczególnie skomplikowanych przypadkach korzystamy z materiałów zgromadzonych w Archiwum AGH lub informację pozyskujemy od osób bezpośrednio związanych z daną postacią (rodzina).

Propozycje nowych biogramów (najlepiej z dołączonymi źródłami o osobie) należy zgłaszać na adres oin@bg.agh.edu.pl; istnieje możliwość uzupełnienia figurującego w bazie biogramu o inne, nieuwzględnione źródła.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikami Oddziału Informacji Naukowej (tel. 12 617-32-15; oin@bg.agh.edu.pl).


Przy opracowaniu biogramu kierujemy się następującymi zasadami

Biogram może zawierać do 5000 znaków i powinien uwzględniać następujące informacje:

Pracownik AGH: (nazwisko; imiona; data urodzenia ; jeśli opisywana osoba nie żyje również data śmierci i miejsce śmierci)

Dyscyplina/specjalności:

Daty i miejsca: (data i miejsce urodzenia)

Wykształcenie: (uczelnia; rok ukończenia studiów; specjalność lub kierunek)

Stopnie i tytuły naukowe:

Stanowiska i funkcje: (przebieg pracy zawodowej; daty; stanowiska; funkcje)

Publikacje i dokonania: (dokonania naukowo-dydaktyczne; liczba publikacji (około); promotor)

Członkostwa stowarzyszeń zawodowych i innych:

Godności i stanowiska: (np. członek PAU, PAN, doktoraty honorowe, itp.)

Varia: (np. funkcje państwowe; administracyjne – poza AGH)

Odznaczenia i nagrody: (w układzie chronologicznym: państwowe, ministerialne, związkowe, stowarzyszeniowe)

Bibliografia publikacji: (link do Bazy Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP) dołączą pracownicy OIN BG)

Źródła do biogramu: obejmuje dostępne źródła piśmiennicze związane z osobą, której poświęcony jest biogram w podziale na:

  • Książki
  • Artykuły
  • Inne np. akta osobowe (AGH)

Wskazane jest dołączenie zdjęcia typu legitymacyjnego w wersji elektronicznej w formacie .jpg.

Biblioteka Główna zastrzega sobie prawo redakcji biogramu i dostosowania do przyjętych zasad.