Wyszukiwanie po atrybucie

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Wyszukiwanie po atrybucie

Lista wszystkich stron, które posiadają właściwość „Dhc reason” o wartości „Za zasługi dla górnictwa”. Ponieważ znaleziono tylko kilka wyników, pokazano również wyniki podobne.

Poniżej znajduje się lista 48 wyników, rozpoczynając od wyniku numer 1.

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

Lista wyników

  • Janusz Mroczka  + (w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowycw uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszarze metrologii, a w szczególności matematycznych uwarunkowań problemu odwrotnego w złożonych pomiarach pośrednich, które stały się płaszczyzną wieloletniej, bliskiej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą promując jej kadrę naukową i dydaktyczną w tym obszarze wiedzy, jednocześnie rozsławiając jej merytoryczne osiągnięcia w kraju i za granicą.oryczne osiągnięcia w kraju i za granicą.)
  • Leszek Rutkowski  + (w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych w obszrze sztucznej inteligencji, a w szczególności systemów neuronowo-rozmytych, oraz za wieloletnią bliską współpracę z AGH w zakresie rozwijania tego obszaru wiedzy i promowanie kadr naukowych)
  • Konstantin Wasilewicz Frołow  + (w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju teorii drgań, a także biomechaniki układów "człowiek - maszyna" oraz za współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z naszą Uczelnią)
  • Franciszek Kaim  + (za wybitne zasługi i osiągnięcia w rozwoju nauk metalurgii żelaza, metali nieżelaznych i odlewnictwa w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz rozwoju polskiego hutnictwa)
  • Aleksander Wacław Krupkowski  + (za szczególne zasługi dla rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej)
  • Jan Węglarz  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i badań operacyjnych oraz wkład w budowę infrastruktury informatycznej dla nauki w Polsce, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju badań w środowisku krakowskim)
  • Ludger Mirosław Szklarski  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w elektrotechnice i automatyce oraz w uznaniu zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki naszej Almae Matris)
  • Leon Ong Chua  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teoriza wybitne osiągnięcia w dziedzinie teorii obwodów i systemów, stworzenie podstaw nowoczesnej teorii obwodów nieliniowych, pionierskie badania dynamiki nieliniowej chaosu, opracowanie koncepcji Komórkowych Sieci Neuronowych oraz stworzenie światowej sieci badań naukowych w tych obszarachwej sieci badań naukowych w tych obszarach)
  • Andrzej Adolf Stanisław Bolewski  + (za wybitne zasługi dla rozwoju mineralogiza wybitne zasługi dla rozwoju mineralogii i petrografii, dla tworzenia podstaw naukowych gospodarki surowcami mineralnymi, a także wysoko ceniąc działalność w odbudowie i rozbudowie Uczelni, w utrzymaniu Jej konspiracyjnego życia podczas ciężkich lat okupacjiyjnego życia podczas ciężkich lat okupacji)
  • Zygmunt Kowalczyk  + (za wybitne zasługi w dziedzinie geodezji górniczej i geodezji dynamicznej oraz rozwój wyższego szkolnictwa technicznego)
  • Ali Bin Ibrahim Al-Naimi  + (za wybitne zasługi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki oraz w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Królestwem Arabii Saudyjskiej i Rzeczpospolitą Polską)
  • Jan Anioła  + (za zasługi dla rozwoju metod projektowania i budowy hut oraz maszyn i urządzeń hutniczych, a w szczególności urządzeń ochrony środowiska)
  • Jerzy Henryk Litwiniszyn  + (za zasługi dla rozwoju nauk górniczych, a zwłaszcza aerologii górniczej i mechaniki górotworu)
  • Erhard Busek  + (za budowanie mostów zrozumienia i przyjaźni we współpracy naukowej między Austrią i Polską, zwłaszcza z Krakowem i jego uczelniami)
  • Heinz Riesenhuber  + (za całokształt dokonań na polu współpracy badawczej i rozwojowej Niemiec i Polski, w tym wymiany naukowej z AGH)
  • Giennadij Grigoriewicz-Piwniak  + (za całokształt osiągnięć w dziedzinie elekza całokształt osiągnięć w dziedzinie elektrotechniki, a w szczególności elektryfikacji przemysłu górniczego oraz znamienity wkład we współpracę pomiędzy Akademią Górniczą w Dniepropietrowsku i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, która służy rozwojowi nauki i normalizacji stosunków między narodami ukraińskim i polskimunków między narodami ukraińskim i polskim)
  • Jerzy Seidler  + (za całokształt osiągnięć w dziedzinie systemów informatycznych, a w szczególności za stworzenie Polskiej Szkoły Systemów Teleinformatycznych oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowych)
  • Gareth Thomas  + (za dokonania w dziedzinie inżynierii materiałowej, a szczególnie za osiągnięcia naukowe w zakresie rozwoju mikroskopii elektronowej i jej zastosowań do badań struktury materiałów)
  • Tadeusz Kaczorek  + (za dorobek naukowy istotnie wzbogacający rza dorobek naukowy istotnie wzbogacający rozwój teorii sterowania i teorii obwodów elektrycznych w świecie, a w szczególności w Polsce i na AGH oraz za zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej oraz naukowo-dydaktycznej i inżynierskiej z zakresu automatyki, elektrotechniki i innych dyscyplin nauk technicznychhniki i innych dyscyplin nauk technicznych)
  • Czesław Kazimierz Olech  + (za dorobek naukowy istotnie wzbogacający rza dorobek naukowy istotnie wzbogacający rozwój teorii równań różniczkowych i teorii sterowania w świecie, a w szczególności w Polsce i w AGH oraz za zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej oraz naukowo-dydaktycznej i inżynierskiej z zakresu automatyki i innych dyscyplin nauk technicznychatyki i innych dyscyplin nauk technicznych)
  • Stanisław Surzycki  + (za działalność naukowo-techniczną na polu metalurgii żelaza i stali)
  • Giang Nguyen Van  + (za nawiązanie i rozwijanie współpracy naukza nawiązanie i rozwijanie współpracy naukowo-badawczej w obszarze podstawowych i stosowanych badań naukowych w dziedzinie nauk o Ziemi między Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie a Vietnam Academy of Science and Technology w Hanoi oraz innymi uniwersytetami z Wietnamu; za współpracę w doskonaleniu programów nauczania i organizacji procesu dydaktycznego oraz dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu badań i kształcenia oraz otwartej wymiany poglądów i opinii naukowychwartej wymiany poglądów i opinii naukowych)
  • Eugeniusz Świtoński  + (za niezwykle bogatą i różnorodną pracę naukową oraz w uznaniu istotnych dokonań organizacyjnych służących rozwojowi nauk technicznych)
  • Dan Shechtman  + (za odkrycie kwazikryształów. Odkrycie kwazikryształów było największym wydarzeniem naukowym w krystalografii końca XX wieku, za które prof. Dan Shechtman otrzymał w 2011 roku Nagrodę Nobla z chemii)
  • Jan Paweł II  + (za ogromne zasługi w dziele głoszenia miłości i ładu moralnego we wszystkich dziedzinach ludzkiej egzystencji, a szczególnie w budowaniu etycznych fundamentów rozwoju techniki i technologii)
  • Stanisław Wojciechowski  + (za organizację sił społecznych w celu unarodowienia przemysłu polskiego)
  • Rudolf Schuster  + (za osiągnięcia naukowe i udane wdrożenia iza osiągnięcia naukowe i udane wdrożenia inżynierskie w dziedzinie ochrony środowiska, zacieśnianie współpracy z Rzeczpospolitą Polską i państwami Grupy Wyszehradzkiej, pogłębianie owocnej współpracy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach z Akademią Górniczo-Hutniczą i aktywne wspieranie wdrożeń myśli technicznej wywodzącej się z AGHżeń myśli technicznej wywodzącej się z AGH)
  • Dan Maniu Duşe  + (za osiągnięcia naukowe w obszarze górnictwza osiągnięcia naukowe w obszarze górnictwa nafty i gazu, efektywną wpółpracę tak naukową jak i w zakresie kształcenia kadr z Akademii Górniczo-Hutniczej, działalność na rzecz kultury i nauki polskiej w Rumunii, w szczególności w środowiskach naukowych i technicznychci w środowiskach naukowych i technicznych)
  • Carl Axel Fredrik Benedicks  + (za osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej)
  • Jack Nutting  + (za osiągnięcia w dziedzinie zastosowania mikroskopii elektronowej w badaniach metaloznawstwa fizycznego)
  • Wiaczesław Pietrowicz Jelutin  + (za osiągnięcia w pracach naukowo-badawczych z zakresu procesów metalurgicznych i stalownictwa oraz na polu zacieśniania współpracy między szkolnictwem wyższym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej)
  • N. R. Narayana Murthy  + (za stworzenie i praktyczne wdrożenie modelza stworzenie i praktyczne wdrożenie modelu świadczenia usług IT w skali globalnej oraz efektywnych procesów kształcenia kadr informatycznych stanowiących punkt odniesienia dla działań w zakresie rozwoju tej branży przemysłu w Polsce, w których Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica czynnie uczestniczym. Stanisława Staszica czynnie uczestniczy)
  • Jan Tadeusz Szargut  + (za stworzenie uznanej w nauce światowej polskiej szkoły energetyki, za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny polskiej energetyki oraz za wkład w rozwój kadr naukowych w zakresie energetyki w Polsce i Akademii Górniczo-Hutniczej)
  • Walery Goetel  + (za szczególne zasługi dla rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej)
  • Michał Kazimierz Heller  + (za ukazanie istotnych związków w ludzkiej za ukazanie istotnych związków w ludzkiej kulturze pomiędzy racjonalnością typu naukowego a myślą teologiczną i wiarą, za osiągnięcia w kosmologii relatywistycznej i badaniu jej podstaw matematycznych oraz za osiągnięcia naukowo-filozoficzne i popularyzatorskie na najwyższym poziomie światowym humanistycznych wartości naukie światowym humanistycznych wartości nauki)
  • Jurgen Michael Honig  + (za unikatowe w skali światowej osiagnięcia w zakresie otrzymywania oraz badania własności fizycznych i chemicznych nowych materiałów o najwyższej czystości, a także za rozwinięcie szerokiej i bardzo owocnej współpracy z krakowskim środowiskiem naukowym)
  • Lakshmi N. Mittal  + (za wkład w strategiczny rozwój oraz konsolza wkład w strategiczny rozwój oraz konsolidację branży hutniczej w skali światowej, restrukturyzację i unowocześnienie przemysłu hutniczego w Polsce, wieloletnie wspieranie współpracy naukowej i promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz umożliwianie poszerzenia wiedzy praktycznej dla studentów i oferowanie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów)
  • Roman Ney  + (za wybitne osiagnięcia w dziedzinie geologza wybitne osiagnięcia w dziedzinie geologii naftowej i geotermii, stworzenie podstaw teoretycznych i szkoły w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi i energią, wykształcenie wielu pokoleń specjalistów naftowych i górniczych, a także w uznaniu wielkich zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczejich zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej)
  • Zdzisław Tadeusz Richard Bieniawski  + (za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu geoinżynierii, górnictwa i budownictwa podziemnego oraz wieloletnią promocję polskiej myśli technicznej w środowiskach akademickich i przemysłowych na całym świecie)
  • Aleksander Onisimowicz Spiwakowski  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie rozwoju transportu kopalnianego oraz maszyn i urządzeń górniczych)
  • Lew Nikołajewicz Kiell  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie geodezji górniczej i fotogrametrii oraz za zacieśnianie współpracy między szkolnictwem wyższym ZSRR i PRL)
  • Jerzy Buzek  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-politycznej)
  • Adam Jan Bielański  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie katalizy heterogenicznej i fizykochemii ciała stałego, jak również za zasługi w powojennej odbudowie Uczelni oraz zainicjowanie powstania krakowskiej szkoły katalizy)
  • Teodor Józef Blachut (Błachut)  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fotogrametrii)
  • Manuel Ricardo Ibarra Garcia  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce ciała stałego oraz za wielki wkład w rozwój badań nowych materiałów magnetycznych i promocję naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
  • Zbigniew Stanisław Basiński  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie fizyki ciała stałego i metaloznawstwa oraz współpracę z naszą Uczelnią)
  • Leslie Webster Shemilt  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie inżynierii chemicznej i chemii oraz za współpracę z AGH)