Wyszukiwanie po atrybucie

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Wyszukiwanie po atrybucie

Lista wszystkich stron, które posiadają właściwość „Dhc reason” o wartości „za wybitne zasługi dla rozwoju geodezji i_ochrony terenów górniczych”. Ponieważ znaleziono tylko kilka wyników, pokazano również wyniki podobne.

Poniżej znajduje się lista 25 wyników, rozpoczynając od wyniku numer 1.

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

Lista wyników

 • Jerzy Buzek  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-politycznej)
 • Adam Jan Bielański  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie katalizy heterogenicznej i fizykochemii ciała stałego, jak również za zasługi w powojennej odbudowie Uczelni oraz zainicjowanie powstania krakowskiej szkoły katalizy)
 • Teodor Józef Blachut (Błachut)  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fotogrametrii)
 • Manuel Ricardo Ibarra Garcia  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce ciała stałego oraz za wielki wkład w rozwój badań nowych materiałów magnetycznych i promocję naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
 • Zbigniew Stanisław Basiński  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie fizyki ciała stałego i metaloznawstwa oraz współpracę z naszą Uczelnią)
 • Leslie Webster Shemilt  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie inżynierii chemicznej i chemii oraz za współpracę z AGH)
 • Maciej Władysław Grabski  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii materiałowej oraz znaczący wkład w rozwój kadry naukowej AGH)
 • Bogdan Jerzy Ney  + (za wybitne osiągnięcia naukowe, które znacza wybitne osiągnięcia naukowe, które znacząco wpłynęły na rozwój geodezji i kartografii, szczególnie w zakresie teledetekcji lotniczej i satelitarnej oraz systemów informacji przestrzennej, a także za utrzymywanie stałej więzi z AGH, przez inicjowanie wspólnych prac naukowo-badawczych i wspomaganie rozwoju kadry naukowejczych i wspomaganie rozwoju kadry naukowej)
 • Claus Marx  + (za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze i rozwiązania konstrukcyjne z zakresu techniki wierceń głębokich, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz za współpracę z Wydziałem Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
 • Andrzej Władysław Oleś  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizykiza wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, zwłaszcza za stworzenie szkoły fizyki ciała stałego, twórczy wkład w rozwój metod badawczych w tej specjalności i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodych fizyków, w uznaniu zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowejczej i Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej)
 • Maksymilian Tytus Huber  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki technicznej (wytrzymałość konstrukcji lotniczych i zbrojeniowych, teoria sprężystości, stateczność ustrojów sprężystych, zagadnienie wytężenia))
 • Adam Morecki  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechanza wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki, zwłaszcza za stworzenie Polskiej Szkoły Robotyki i Biomechaniki Inżynierskiej i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry naukowej oraz za zasługi dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotykiydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Zbigniew Osiński  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki, zwłaszcza za stworzenie szkoły drgań i teorii konstrukcji, wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry oraz w uznaniu zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Henryk Górecki  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności za stworzenie polskiej szkoły teorii sterowania i optymalizacji oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowych)
 • Jan Stefan Manitius  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w energoelektronice, automatyce napędu elektrycznego oraz w uznaniu Jego zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki)
 • Zygmunt Kawecki  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie maszyn górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH)
 • Wiesław Ochman  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki oraz nieustanne promowanie nauk technicznych i Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Adam Marian Dziewoński  + (za wybitne osiągnięcia w metodach badawczych sejsmologii globalnej i fundamentalny wkład w rozwój wiedzy o trójwymiarowej strukturze i dynamice wnętrza Ziemi)
 • Roman Marian Teisseyre  + (za wybitne osiągnięcia w sejsmologii globalnej i górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem prekursorów wstrząsów oraz za rozwój wiedzy o fizyce wnętrza Ziemi)
 • Adam Chrzanowski  + (za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi)
 • Stanisław Marian Knothe  + (za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie przemieszczeń górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej, ochrony terenów górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Górniczego naszej Almae Matris)
 • Jean Philibert  + (za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki o materiałach i fizyki ciała stałego oraz współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z AGH)
 • Kurt Lücke  + (za wybitne prace w zakresie metaloznawstwa i fizyki oraz współpracę z ośrodkiem metalurgicznym w Krakowie nad teksturami metali i stopów)
 • Tomisław Marian Morawski  + (za wybitne zasługi dla polskiego przemysłu górniczego)
 • Jan Stanisław Janowski  + (za wybitne zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej, nauk metalurgicznych oraz za wkład w kształtowanie polityki naukowej w Polsce)
 (za wybitne zasługi dla rozwoju geodezji i_ochrony terenów górniczych)
 • Tadeusz Kochmański  + (za wybitne zasługi dla rozwoju geodezji i ochrony terenów górniczych)
 • Roman Władysław Krajewski  + (za wybitne zasługi dla rozwoju geologii stosowanej oraz za zasługi w utworzeniu polskiej szkoły geologii kopalnianej)
 • Antoni Stanisław Kleczkowski  + (za wybitne zasługi dla rozwoju hydrogeologii, zwłaszcza ochrony wód podziemnych, w utworzeniu naukowej szkoły w tej dziedzinie oraz za znaczące dla uczelni dokonania jako Rektor AGH w trudnej kadencji lat osiemdziesiątych)
 • Edward Windakiewicz  + (za wybitne zasługi na polu górnictwa solnego)
 • Hieronim Kondratowicz  + (za wybitne zasługi położone dla polskiej nauki technicznej oraz za owocną i patriotyczną działalność około rozwoju polskiego przemysłu górniczego)
 • Stanisław Gorczyca  + (za wybitne zasługi w dziedzinie nauk technza wybitne zasługi w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza za rozwój metaloznawstwa teoretycznego opartego na stosowanej teorii dyslokacji, krystalografii przemian fazowych i mikroskopii elektronowej oraz za zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczejgi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Eduardo Frei Ruiz-Tagle  + (za wybitne zasługi w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Chile i Polską)
 • Reiner Kopp  + (za wybitny wkład do rozwoju teorii i technologii nowoczesnych, materiałowo i energooszczędnych procesów przetwórstwa metali i stopów oraz za wyróżniające się w skali światowej osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej)
 • Alan Lindsay Greer  + (za wybitny wkład w rozwój metalurgii i inżynierii materiałowej oraz wieloletnią współpracę naukową i promocję AGH w międzynarodowym środowisku naukowym)
 • Herbert Wilhelm Wirth  + (za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno-górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM Polska Miedź S.A., w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecieii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecie)
 • Józef Antoni Dubiński  + (za wybitny wkład w rozwój geofizyki górnicza wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczychach w naukach o Ziemi i naukach górniczych)
 • Józef Nizioł  + (za wybitny wkład w rozwój mechaniki, głównie teorii drgań mechanicznych oraz za wkład w rozwój kadr naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Zbigniew Witold Engel  + (za wybitny wkład w rozwój mechaniki, szczególnie za stworzenie nowej dziedziny nauki — wibroakustyki oraz za wyjątkowe zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej, a także wkład w rozwój Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Czesław Cempel  + (za wybitny wkład w rozwój mechaniki, w szczególności za stworzenie podstaw wibroakustycznej diagnostyki maszyn)
 • Roman Kazimierz Pampuch  + (za wybitny wkład w rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałów ceramicznych, stworzenie znanej w świecie polskiej szkoły ceramiki specjalnej oraz za szczególne zasługi w nauczaniu i rozpowszechnianiu wiedzy w tej dziedzinie)
 • Harold W. Kroto  + (za wybitny wkład w rozwój nauki światowej poprzez odkrycie nowej grupy cząsteczek węgla — fulerenów)
 • Karol Nereusz Bohdanowicz  + (za wybitną działalność naukową, organizacyjną i pedagogiczną)
 • Stanisław Skarbiński  + (za wybitną działalność techniczną i organizacyjną w rozwoju rodzimego przemysłu górniczego)
 • Roman Zygmunt Rieger  + (za wynalazek rynien wstrząsowych, które odegrały ogromną rolę w górnictwie całego świata)
 • Edward Görlich  + (za zasługi dla AGH)
 • Jurij Wasiliewicz Szuwałow  + (za zasługi dla europejskiego górnictwa i umacniania więzi pomiędzy Instytutem Górnictwa w Petersburgu a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Czesław Franciszek Peche  + (za zasługi dla górnictwa)
 • Sigward Arne Eklund  + (za zasługi dla pokojowego wykorzystania energii jądrowej w skali światowej i rozwój szerokiej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie)
 • Tadeusz Rumanstorfer  + (za zasługi dla poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz za rozwój współpracy naszej Uczelni z przemysłem)
 • Jerzy Grzymek  + (za zasługi dla rozwoju chemii, a w szczegóza zasługi dla rozwoju chemii, a w szczególności fizykochemii stosowanej materiałów budowlanych oraz kompleksowych metod wytwarzania materiałów wiążących z ubogich rud i odpadów przemysłowych wraz z uznaną w świecie metodą pozyskiwania tlenku glinu i cementów szybkosprawnychia tlenku glinu i cementów szybkosprawnych)