Wyszukiwanie po atrybucie

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Wyszukiwanie po atrybucie

Lista wszystkich stron, które posiadają właściwość „Dhc reason” o wartości „za wybitne zasługi dla polskiego przemysłu górniczego”. Ponieważ znaleziono tylko kilka wyników, pokazano również wyniki podobne.

Poniżej znajduje się lista 26 wyników, rozpoczynając od wyniku numer 1.

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

Lista wyników

 • Aleksander Onisimowicz Spiwakowski  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie rozwoju transportu kopalnianego oraz maszyn i urządzeń górniczych)
 • Lew Nikołajewicz Kiell  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie geodezji górniczej i fotogrametrii oraz za zacieśnianie współpracy między szkolnictwem wyższym ZSRR i PRL)
 • Jerzy Buzek  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-politycznej)
 • Adam Jan Bielański  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie katalizy heterogenicznej i fizykochemii ciała stałego, jak również za zasługi w powojennej odbudowie Uczelni oraz zainicjowanie powstania krakowskiej szkoły katalizy)
 • Teodor Józef Blachut (Błachut)  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fotogrametrii)
 • Manuel Ricardo Ibarra Garcia  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce ciała stałego oraz za wielki wkład w rozwój badań nowych materiałów magnetycznych i promocję naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
 • Zbigniew Stanisław Basiński  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie fizyki ciała stałego i metaloznawstwa oraz współpracę z naszą Uczelnią)
 • Leslie Webster Shemilt  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie inżynierii chemicznej i chemii oraz za współpracę z AGH)
 • Maciej Władysław Grabski  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii materiałowej oraz znaczący wkład w rozwój kadry naukowej AGH)
 • Bogdan Jerzy Ney  + (za wybitne osiągnięcia naukowe, które znacza wybitne osiągnięcia naukowe, które znacząco wpłynęły na rozwój geodezji i kartografii, szczególnie w zakresie teledetekcji lotniczej i satelitarnej oraz systemów informacji przestrzennej, a także za utrzymywanie stałej więzi z AGH, przez inicjowanie wspólnych prac naukowo-badawczych i wspomaganie rozwoju kadry naukowejczych i wspomaganie rozwoju kadry naukowej)
 • Claus Marx  + (za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze i rozwiązania konstrukcyjne z zakresu techniki wierceń głębokich, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz za współpracę z Wydziałem Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
 • Andrzej Władysław Oleś  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizykiza wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, zwłaszcza za stworzenie szkoły fizyki ciała stałego, twórczy wkład w rozwój metod badawczych w tej specjalności i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodych fizyków, w uznaniu zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowejczej i Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej)
 • Maksymilian Tytus Huber  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki technicznej (wytrzymałość konstrukcji lotniczych i zbrojeniowych, teoria sprężystości, stateczność ustrojów sprężystych, zagadnienie wytężenia))
 • Adam Morecki  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechanza wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki, zwłaszcza za stworzenie Polskiej Szkoły Robotyki i Biomechaniki Inżynierskiej i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry naukowej oraz za zasługi dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotykiydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Zbigniew Osiński  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki, zwłaszcza za stworzenie szkoły drgań i teorii konstrukcji, wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodej kadry oraz w uznaniu zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Henryk Górecki  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności za stworzenie polskiej szkoły teorii sterowania i optymalizacji oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowych)
 • Jan Stefan Manitius  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w energoelektronice, automatyce napędu elektrycznego oraz w uznaniu Jego zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki)
 • Zygmunt Kawecki  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie maszyn górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH)
 • Wiesław Ochman  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki oraz nieustanne promowanie nauk technicznych i Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Adam Marian Dziewoński  + (za wybitne osiągnięcia w metodach badawczych sejsmologii globalnej i fundamentalny wkład w rozwój wiedzy o trójwymiarowej strukturze i dynamice wnętrza Ziemi)
 • Roman Marian Teisseyre  + (za wybitne osiągnięcia w sejsmologii globalnej i górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem prekursorów wstrząsów oraz za rozwój wiedzy o fizyce wnętrza Ziemi)
 • Adam Chrzanowski  + (za wybitne osiągnięcia w zakresie badań deformacji w procesach geodynamicznych oraz znamienity wkład w rozwój współpracy między Uniwersytetem New Brunswick we Fredericton, a polskimi uczelniami technicznymi)
 • Stanisław Marian Knothe  + (za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk technicznych, a zwłaszcza w zakresie przemieszczeń górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej, ochrony terenów górniczych oraz w uznaniu zasług w rozwoju Wydziału Górniczego naszej Almae Matris)
 • Jean Philibert  + (za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki o materiałach i fizyki ciała stałego oraz współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z AGH)
 • Kurt Lücke  + (za wybitne prace w zakresie metaloznawstwa i fizyki oraz współpracę z ośrodkiem metalurgicznym w Krakowie nad teksturami metali i stopów)
 • Jan Stanisław Janowski  + (za wybitne zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej, nauk metalurgicznych oraz za wkład w kształtowanie polityki naukowej w Polsce)
 • Tadeusz Kochmański  + (za wybitne zasługi dla rozwoju geodezji i ochrony terenów górniczych)
 • Roman Władysław Krajewski  + (za wybitne zasługi dla rozwoju geologii stosowanej oraz za zasługi w utworzeniu polskiej szkoły geologii kopalnianej)
 • Antoni Stanisław Kleczkowski  + (za wybitne zasługi dla rozwoju hydrogeologii, zwłaszcza ochrony wód podziemnych, w utworzeniu naukowej szkoły w tej dziedzinie oraz za znaczące dla uczelni dokonania jako Rektor AGH w trudnej kadencji lat osiemdziesiątych)
 • Edward Windakiewicz  + (za wybitne zasługi na polu górnictwa solnego)
 • Hieronim Kondratowicz  + (za wybitne zasługi położone dla polskiej nauki technicznej oraz za owocną i patriotyczną działalność około rozwoju polskiego przemysłu górniczego)
 • Stanisław Gorczyca  + (za wybitne zasługi w dziedzinie nauk technza wybitne zasługi w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza za rozwój metaloznawstwa teoretycznego opartego na stosowanej teorii dyslokacji, krystalografii przemian fazowych i mikroskopii elektronowej oraz za zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczejgi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Eduardo Frei Ruiz-Tagle  + (za wybitne zasługi w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Chile i Polską)
 • Reiner Kopp  + (za wybitny wkład do rozwoju teorii i technologii nowoczesnych, materiałowo i energooszczędnych procesów przetwórstwa metali i stopów oraz za wyróżniające się w skali światowej osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej)
 • Alan Lindsay Greer  + (za wybitny wkład w rozwój metalurgii i inżynierii materiałowej oraz wieloletnią współpracę naukową i promocję AGH w międzynarodowym środowisku naukowym)
 • Herbert Wilhelm Wirth  + (za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno-górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM Polska Miedź S.A., w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecieii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecie)
 • Józef Antoni Dubiński  + (za wybitny wkład w rozwój geofizyki górnicza wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczychach w naukach o Ziemi i naukach górniczych)
 • Józef Nizioł  + (za wybitny wkład w rozwój mechaniki, głównie teorii drgań mechanicznych oraz za wkład w rozwój kadr naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Zbigniew Witold Engel  + (za wybitny wkład w rozwój mechaniki, szczególnie za stworzenie nowej dziedziny nauki — wibroakustyki oraz za wyjątkowe zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej, a także wkład w rozwój Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • Czesław Cempel  + (za wybitny wkład w rozwój mechaniki, w szczególności za stworzenie podstaw wibroakustycznej diagnostyki maszyn)
 • Roman Kazimierz Pampuch  + (za wybitny wkład w rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałów ceramicznych, stworzenie znanej w świecie polskiej szkoły ceramiki specjalnej oraz za szczególne zasługi w nauczaniu i rozpowszechnianiu wiedzy w tej dziedzinie)
 • Harold W. Kroto  + (za wybitny wkład w rozwój nauki światowej poprzez odkrycie nowej grupy cząsteczek węgla — fulerenów)
 • Karol Nereusz Bohdanowicz  + (za wybitną działalność naukową, organizacyjną i pedagogiczną)
 • Stanisław Skarbiński  + (za wybitną działalność techniczną i organizacyjną w rozwoju rodzimego przemysłu górniczego)
 • Roman Zygmunt Rieger  + (za wynalazek rynien wstrząsowych, które odegrały ogromną rolę w górnictwie całego świata)
 • Edward Görlich  + (za zasługi dla AGH)
 • Jurij Wasiliewicz Szuwałow  + (za zasługi dla europejskiego górnictwa i umacniania więzi pomiędzy Instytutem Górnictwa w Petersburgu a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Czesław Franciszek Peche  + (za zasługi dla górnictwa)
 • Sigward Arne Eklund  + (za zasługi dla pokojowego wykorzystania energii jądrowej w skali światowej i rozwój szerokiej współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie)
 • Tadeusz Rumanstorfer  + (za zasługi dla poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz za rozwój współpracy naszej Uczelni z przemysłem)