Atrybut:Dhc reason

Z Historia AGH

To jest właściwość typu Tekst.

Wyświetlanie 20 stron przy użyciu tej właściwości.
K
za wybitne zasługi dla rozwoju geologii stosowanej oraz za zasługi w utworzeniu polskiej szkoły geologii kopalnianej  +
za wybitne zasługi dla rozwoju hydrogeologii, zwłaszcza ochrony wód podziemnych, w utworzeniu naukowej szkoły w tej dziedzinie oraz za znaczące dla uczelni dokonania jako Rektor AGH w trudnej kadencji lat osiemdziesiątych  +
W
za wybitne zasługi na polu górnictwa solnego  +
K
za wybitne zasługi położone dla polskiej nauki technicznej oraz za owocną i patriotyczną działalność około rozwoju polskiego przemysłu górniczego  +
G
za wybitne zasługi w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza za rozwój metaloznawstwa teoretycznego opartego na stosowanej teorii dyslokacji, krystalografii przemian fazowych i mikroskopii elektronowej oraz za zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej  +
F
za wybitne zasługi w dziele zbliżenia kulturalnego i naukowego między Chile i Polską  +
K
za wybitny wkład do rozwoju teorii i technologii nowoczesnych, materiałowo i energooszczędnych procesów przetwórstwa metali i stopów oraz za wyróżniające się w skali światowej osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej  +
G
za wybitny wkład w rozwój metalurgii i inżynierii materiałowej oraz wieloletnią współpracę naukową i promocję AGH w międzynarodowym środowisku naukowym  +
W
za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno-górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM Polska Miedź S.A., w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecie  +
D
za wybitny wkład w rozwój geofizyki górniczej, a szczególnie sejsmologii kopalnianej, interdyscyplinarnych badań dotyczących podziemnego górnictwa węgla i rud miedzi oraz za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach w naukach o Ziemi i naukach górniczych  +
N
za wybitny wkład w rozwój mechaniki, głównie teorii drgań mechanicznych oraz za wkład w rozwój kadr naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej  +
E
za wybitny wkład w rozwój mechaniki, szczególnie za stworzenie nowej dziedziny nauki — wibroakustyki oraz za wyjątkowe zasługi w kształceniu młodej kadry naukowej, a także wkład w rozwój Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki  +
C
za wybitny wkład w rozwój mechaniki, w szczególności za stworzenie podstaw wibroakustycznej diagnostyki maszyn  +
P
za wybitny wkład w rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałów ceramicznych, stworzenie znanej w świecie polskiej szkoły ceramiki specjalnej oraz za szczególne zasługi w nauczaniu i rozpowszechnianiu wiedzy w tej dziedzinie  +
K
za wybitny wkład w rozwój nauki światowej poprzez odkrycie nowej grupy cząsteczek węgla — fulerenów  +
B
za wybitną działalność naukową, organizacyjną i pedagogiczną  +
S
za wybitną działalność techniczną i organizacyjną w rozwoju rodzimego przemysłu górniczego  +
R
za wynalazek rynien wstrząsowych, które odegrały ogromną rolę w górnictwie całego świata  +
G
za zasługi dla AGH  +
S
za zasługi dla europejskiego górnictwa i umacniania więzi pomiędzy Instytutem Górnictwa w Petersburgu a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie  +