Wyszukiwanie po atrybucie

This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.

Wyszukiwanie po atrybucie

Lista wszystkich stron, które posiadają właściwość „Dhc reason” o wartości „za osiągnięcia naukowe w_skali międzynarodowej”. Ponieważ znaleziono tylko kilka wyników, pokazano również wyniki podobne.

Poniżej znajduje się lista 25 wyników, rozpoczynając od wyniku numer 1.

Zobacz (poprzednie 50 | następne 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


    

Lista wyników

 • Eugeniusz Świtoński  + (za niezwykle bogatą i różnorodną pracę naukową oraz w uznaniu istotnych dokonań organizacyjnych służących rozwojowi nauk technicznych)
 • Dan Shechtman  + (za odkrycie kwazikryształów. Odkrycie kwazikryształów było największym wydarzeniem naukowym w krystalografii końca XX wieku, za które prof. Dan Shechtman otrzymał w 2011 roku Nagrodę Nobla z chemii)
 • Jan Paweł II  + (za ogromne zasługi w dziele głoszenia miłości i ładu moralnego we wszystkich dziedzinach ludzkiej egzystencji, a szczególnie w budowaniu etycznych fundamentów rozwoju techniki i technologii)
 • Stanisław Wojciechowski  + (za organizację sił społecznych w celu unarodowienia przemysłu polskiego)
 • Rudolf Schuster  + (za osiągnięcia naukowe i udane wdrożenia iza osiągnięcia naukowe i udane wdrożenia inżynierskie w dziedzinie ochrony środowiska, zacieśnianie współpracy z Rzeczpospolitą Polską i państwami Grupy Wyszehradzkiej, pogłębianie owocnej współpracy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach z Akademią Górniczo-Hutniczą i aktywne wspieranie wdrożeń myśli technicznej wywodzącej się z AGHżeń myśli technicznej wywodzącej się z AGH)
 (za osiągnięcia naukowe w_skali międzynarodowej)
 • Dan Maniu Duşe  + (za osiągnięcia naukowe w obszarze górnictwza osiągnięcia naukowe w obszarze górnictwa nafty i gazu, efektywną wpółpracę tak naukową jak i w zakresie kształcenia kadr z Akademii Górniczo-Hutniczej, działalność na rzecz kultury i nauki polskiej w Rumunii, w szczególności w środowiskach naukowych i technicznychci w środowiskach naukowych i technicznych)
 • Carl Axel Fredrik Benedicks  + (za osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej)
 • Jack Nutting  + (za osiągnięcia w dziedzinie zastosowania mikroskopii elektronowej w badaniach metaloznawstwa fizycznego)
 • Wiaczesław Pietrowicz Jelutin  + (za osiągnięcia w pracach naukowo-badawczych z zakresu procesów metalurgicznych i stalownictwa oraz na polu zacieśniania współpracy między szkolnictwem wyższym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej)
 • N. R. Narayana Murthy  + (za stworzenie i praktyczne wdrożenie modelza stworzenie i praktyczne wdrożenie modelu świadczenia usług IT w skali globalnej oraz efektywnych procesów kształcenia kadr informatycznych stanowiących punkt odniesienia dla działań w zakresie rozwoju tej branży przemysłu w Polsce, w których Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica czynnie uczestniczym. Stanisława Staszica czynnie uczestniczy)
 • Jan Tadeusz Szargut  + (za stworzenie uznanej w nauce światowej polskiej szkoły energetyki, za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny polskiej energetyki oraz za wkład w rozwój kadr naukowych w zakresie energetyki w Polsce i Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Walery Goetel  + (za szczególne zasługi dla rozwoju nauki, kultury i gospodarki narodowej)
 • Michał Kazimierz Heller  + (za ukazanie istotnych związków w ludzkiej za ukazanie istotnych związków w ludzkiej kulturze pomiędzy racjonalnością typu naukowego a myślą teologiczną i wiarą, za osiągnięcia w kosmologii relatywistycznej i badaniu jej podstaw matematycznych oraz za osiągnięcia naukowo-filozoficzne i popularyzatorskie na najwyższym poziomie światowym humanistycznych wartości naukie światowym humanistycznych wartości nauki)
 • Jurgen Michael Honig  + (za unikatowe w skali światowej osiagnięcia w zakresie otrzymywania oraz badania własności fizycznych i chemicznych nowych materiałów o najwyższej czystości, a także za rozwinięcie szerokiej i bardzo owocnej współpracy z krakowskim środowiskiem naukowym)
 • Lakshmi N. Mittal  + (za wkład w strategiczny rozwój oraz konsolza wkład w strategiczny rozwój oraz konsolidację branży hutniczej w skali światowej, restrukturyzację i unowocześnienie przemysłu hutniczego w Polsce, wieloletnie wspieranie współpracy naukowej i promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej oraz umożliwianie poszerzenia wiedzy praktycznej dla studentów i oferowanie atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów atrakcyjnych miejsc pracy dla absolwentów)
 • Roman Ney  + (za wybitne osiagnięcia w dziedzinie geologza wybitne osiagnięcia w dziedzinie geologii naftowej i geotermii, stworzenie podstaw teoretycznych i szkoły w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi i energią, wykształcenie wielu pokoleń specjalistów naftowych i górniczych, a także w uznaniu wielkich zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczejich zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Zdzisław Tadeusz Richard Bieniawski  + (za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu geoinżynierii, górnictwa i budownictwa podziemnego oraz wieloletnią promocję polskiej myśli technicznej w środowiskach akademickich i przemysłowych na całym świecie)
 • Aleksander Onisimowicz Spiwakowski  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie rozwoju transportu kopalnianego oraz maszyn i urządzeń górniczych)
 • Lew Nikołajewicz Kiell  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie geodezji górniczej i fotogrametrii oraz za zacieśnianie współpracy między szkolnictwem wyższym ZSRR i PRL)
 • Jerzy Buzek  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie technologii chemicznej, propagowanie proekologicznych rozwiązań w energetyce oraz promowanie rozwoju nauki w swojej działalności społeczno-politycznej)
 • Adam Jan Bielański  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie katalizy heterogenicznej i fizykochemii ciała stałego, jak również za zasługi w powojennej odbudowie Uczelni oraz zainicjowanie powstania krakowskiej szkoły katalizy)
 • Teodor Józef Blachut (Błachut)  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fotogrametrii)
 • Manuel Ricardo Ibarra Garcia  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w fizyce ciała stałego oraz za wielki wkład w rozwój badań nowych materiałów magnetycznych i promocję naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
 • Zbigniew Stanisław Basiński  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie fizyki ciała stałego i metaloznawstwa oraz współpracę z naszą Uczelnią)
 • Leslie Webster Shemilt  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w skali międzynarodowej w zakresie inżynierii chemicznej i chemii oraz za współpracę z AGH)
 • Maciej Władysław Grabski  + (za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii materiałowej oraz znaczący wkład w rozwój kadry naukowej AGH)
 • Bogdan Jerzy Ney  + (za wybitne osiągnięcia naukowe, które znacza wybitne osiągnięcia naukowe, które znacząco wpłynęły na rozwój geodezji i kartografii, szczególnie w zakresie teledetekcji lotniczej i satelitarnej oraz systemów informacji przestrzennej, a także za utrzymywanie stałej więzi z AGH, przez inicjowanie wspólnych prac naukowo-badawczych i wspomaganie rozwoju kadry naukowejczych i wspomaganie rozwoju kadry naukowej)
 • Claus Marx  + (za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze i rozwiązania konstrukcyjne z zakresu techniki wierceń głębokich, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz za współpracę z Wydziałem Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
 • Andrzej Władysław Oleś  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizykiza wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, zwłaszcza za stworzenie szkoły fizyki ciała stałego, twórczy wkład w rozwój metod badawczych w tej specjalności i wyjątkowe zaangażowanie w kształcenie młodych fizyków, w uznaniu zasług dla Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowejczej i Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej)
 • Maksymilian Tytus Huber  + (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie mechaniki technicznej (wytrzymałość konstrukcji lotniczych i zbrojeniowych, teoria sprężystości, stateczność ustrojów sprężystych, zagadnienie wytężenia))