Stanisław Wdowiarz

Z Historia AGH
Stanisław Wdowiarz
Stanislaw Wdowiarz.jpg
Nazwisko Wdowiarz
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr
Data urodzenia 23 lipca 1911
Miejsce urodzenia Rogi
Data śmierci 14 stycznia 1987
Dyscyplina/specjalności geologia naftowa, geologia regionalna Karpat, geologia zapadliska przedkarpackiego
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1956-1960)
Wydział Wydział Wiertniczo-Naftowy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Państwowa Nagroda III stopnia, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal 20-lecia Polski Ludowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19561960
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19741979

Prof. zw. dr Stanisław Wdowiarz (1911-1987)

Dyscyplina/specjalności: geologia naftowa, geologia regionalna Karpat, geologia zapadliska przedkarpackiego

Nota biograficzna

Urodził się 23 lipca 1911 roku w miejscowości Rogi (okolice Krosna), zmarł 14 stycznia 1987 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1929 roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jako główny kierunek wybrał geologię, a dodatkowo geomorfologię. Na piątym roku studiów uzyskał stypendium rządu rumuńskiego w Rumuńskim Instytucie Geologicznym oraz w Uniwersytecie Bukaresztańskim. W październiku 1934 roku został powołany na stanowisko zastępcy asystenta w Katedrze Geologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Studia ukończył 30 czerwca 1936 roku uzyskując za pracę "Budowa geologiczna Karpat Środkowych" dyplom magistra filozofii w zakresie geologii i paleontologii.

Od czerwca 1936 roku pracował w Towarzystwie Naftowym "Galicja".

7 maja 1938 roku złożył egzamin doktorski na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK, przedstawiając pracę "Budowa geologiczna Karpat brzeżnych na płd.-wsch. od Rzeszowa", uzyskując tytuł doktora geologii i petrografii.

Wybuch II wojny światowej na krótko przerwał jego pracę. Od listopada 1939 do czerwca 1941 roku pracował jako starszy geolog trustu "Ukrnieftiedobycza" w Borysławiu. Następnie pracował w firmie "Karpathen Öl" A.G. początkowo w Borysławiu, a od października 1941 do lipca 1944 roku w Wańkowej. W okresie sierpień 1944 - czerwiec 1951 roku pracował w Kopalnictwie Naftowym w Sanoku.

Od lipca 1951 roku do listopada 1954 roku pracował jako naczelny geolog w Centralnym Zarządzie Przemysłu Naftowego w Krakowie.

We wrześniu 1954 roku rozpoczął pracę w AGH na stanowisku samodzielnego pracownika nauki obejmując kierownictwo Zakładu Złóż Ropy i Gazu w Katedrze Złóż Ropy i Gazu Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. Ponadto od grudnia 1954 roku rozpoczął pracę w Oddziale Karpackim Instytutu Geologiczno-Poszukiwawczego w Krakowie. W latach 1960-1968 był kierownikiem Oddziału Karpackiego Instytutu Geologicznego.

W grudniu 1954 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

W latach 1956-1960 był dziekanem Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. W latach 1966-1968 był kierownikiem Katedry Geologii Naftowej na Wydziale Górniczym. W 1967 roku rozpoczął organizować Instytut i Wydział Wiertniczo Naftowy AGH, a w marcu 1968 roku objął stanowisko dyrektora tegoż Instytutu i pozostał nim do końca września 1970 roku.

W 1968 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1968-1981 kierownik Zakładu Geologii Naftowej na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH, w latach 1974-1979 prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1981 roku przeszedł na emeryturę.

Był sekretarzem na Polskę Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej; doradcą do spraw ropy naftowej i gazu ziemnego w Centralnym Urzędzie Geologii; konsultantem naukowym Oddziału Karpackiego PIG; założycielem i członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Był członkiem grup roboczych opracowujących w ramach prac Międzynarodowego Kongresu Geologicznego mapy geologiczne Europy oraz mapy tektoniczne krajów KBAG; czynnie uczestniczył w sesjach Międzynarodowego Kongresu Geologicznego, w Światowych Kongresach Naftowych; brał udział w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i krajach sąsiednich; projektował i współprojektował wiele otworów wiertniczych; współpracował naukowo ze służbą geologiczną Rumunii i Maroka.

Autor 117 prac z dziedziny budowy geologicznej Europy Środkowej oraz występowania ropy naftowej i gazu.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego (od 1936), Belgijskiego Towarzystwa Geologicznego (od 1960), Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej (od 1963), wielu rad naukowych i technicznych oraz stowarzyszeń regionalnych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Państwowa Nagroda III stopnia, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal 20-lecia Polski Ludowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego "Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", Medal im. Karola Bohdanowicza, Stopień "Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia" wielokrotne nagrody Rektora AGH i inne nagrody resortowe, stowarzyszeniowe, państwowe i regionalne

Źródła do biogramu

Książki

 • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 31, 216 [foto]
 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 314-315, [foto]
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 3. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 776-777
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 2. Red. zespół. L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 1415
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 18. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2007, s. 164-169, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 389, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : "Wydział wczoraj i dziś", Kraków 28 i 29 czerwca 2001 roku : Jubileusz 50-lecia. Red. K. Pietsch, R. Semyrka. Kraków, 2001, s. 24, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Jucha S.: Życie i działalność prof. zw. dra Stanisława Wdowiarza. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1457. [Seria] Wiertnictwo Nafta Gaz 1991, z. 9, s. 9-17, [foto]
 • Szafran S.: Stanisław Wdowiarz (1911-1987). Wiek Nafty 2009, nr 2, s. 37-41, [foto]
 • Szafran S. Zubrzycki A.: Stanisław Wdowiarz : (1911-1987). Annales Societatis Geologorum Poloniae 1988, Vol. 58, no. 3-4, s. 495-510, [foto]
 • Wolwowicz R.: Prof. dr Stanisław Wdowiarz (1911-1987). Wiek Nafty 2000, nr 2, s. 19
 • Zmarli pracownicy Wydziału : [S. Wdowiarz]. Geologia : kwartalnik [wyd. AGH] 1988, T. 14, z. 4, s. 124