Zbigniew Tadeusz Sitek

Z Historia AGH
Zbigniew Tadeusz Sitek
Zbigniew Sitek.jpg
Nazwisko Sitek
Imię / imiona Zbigniew Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 14 kwietnia 1928
Miejsce urodzenia Kamienica Polska
Data śmierci 22 lutego 2022
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, fotogrametria, teledetekcja lotnicza i satelitarna, inżynieria i ochrona środowiska
Pełnione funkcje Dziekan Wydział Geodezji Górniczej AGH (1972–1975)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19691972
DziekanWydział Geodezji Górniczej19721975

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Tadeusz Sitek (1928-2022)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, fotogrametria, teledetekcja lotnicza i satelitarna, inżynieria i ochrona środowiska,

Nota biograficzna

Urodził się 14 kwietnia 1928 roku w Kamienicy Polskiej w powiecie częstochowskim. Zmarł 22 lutego 2022 roku Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1954 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH.

W 1953 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedra Geodezji Górnicze Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1962 roku na podstawie pracy "Zastosowanie aparatów fotograficznych oraz metod fotogrametrii do rozwiązywania niektórych inżynierskich problemów pomiarowych" napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Kowalczyka uzyskał doktorat.

W 1966 roku na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej został doktorem habilitowanym, w latach 1968-1974 był docentem. W 1974 roku został profesorem nadzwyczajnym.

W 1982 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1961-1992 był kierownikiem Zakładu Fotogrametrii. W latach 1968-1969 kierownikiem Katedry Fotogrametrii. W latach 1969-1972 był prodziekanem, a w latach 1972-1975 dziekanem Wydziału.

W 1963 roku otrzymał stypendium kanadyjskie i przebywał w Ottawie w latach 1963 – 65 w National Research Council of Canada w Sekcji Badań Fotogrametrycznych. Później w 1973 roku przez 8 miesięcy był tam zatrudniony jako wizytujący profesor.

W latach 1972–1984, 1987–1993 członek Senatu AGH.

W latach 1991–1994 pełnił funkcję kierownika Zakładu Fotogrametrii i Fotointerpretacji na Akademii Rolniczej w Krakowie.

W latach 1963–1965 stypendysta oraz w w 1972 roku visiting profesor w National Research Council of Canada Division of Applied Physics w Ottawie.

Autor ponad 200 publikacji, w tym 33 prac oryginalnych oraz autor i współautor kilku książek i 12 podręczników, wielu ekspertyz oraz kilku patentów, redaktor kilkunastu wydawnictw, pod jego redakcją ukazał się pięciojęzyczny Terminologiczny Słownik Fotogrametryczny (dwa tomy wydane dwukrotnie).

Promotor kilku prac doktorskich.

W latach 1972 – 1993 był członkiem Senatu AGH, członek Rady Seniorów AGH.

Członek Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie, Polskiej Akademii Umiejętności, Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji - International Society for Photopgrammetry and Remote Sensing (ISPRS) raz członek honorowy Stowarzyszenia Kartografów Brazylijskch. Kurator Funduszu Nagród i Stypendiów Fanni i Teodora Blachutów, który działa przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

Był współorganizatorem kongresów ISPRS w Ottawie, Helsinkach i Hamburgu. Był głównym organizatorem międzynarodowych sympozjów fotogrametrycznych w Krakowie w latach 1974, 1975, 1978, 1979 i w Szczecinie w 1985 roku.

Współpracował z różnymi instytucjami będąc członkiem rad naukowych (IGiK) lub rady technicznej w przedsiębiorstwach (KPG) także eksportowych (Geopol i Geokart), kilka lat był członkiem Rady Redakcyjnej międzynarodowego czasopisma Photogrammetry and Remote Sensing. Był organizatorem szkoły naukowej w zakresie fotogrametrii inżynieryjnej.

Był rzeczoznawcą Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, a także opiniodawcą doktoratów honoris causa.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa NOT, Odznaka Honorowa ZSP, Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sitek-zbigniew-001906

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 18, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53, 67
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 321-322, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S-Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 98-99, [foto]
  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 902

Artykuły

  • Gazeta Wyborcza 2022, nr 49 (1 III 2022), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 2 [nekr.]
  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]

Inne