Piotr Czaja

Z Historia AGH
Piotr Czaja
Piotr Czaja2.jpg
Nazwisko Czaja
Imię / imiona Piotr
Tytuły / stanowiska Prof. dr. hab. inż.
Data urodzenia 6 maja 1948
Miejsce urodzenia Roztoka


Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, budownictwo podziemne, geotechnika, materiałoznawstwo, technologia materiałów inżynierskich, metody górnicze w ochronie zabytków
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2008-2012, 2012-2016)
Wydział Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20022005
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20052008
DziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20082012
DziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20122016

Prof. dr. hab. inż. Piotr Czaja (1948-)

Dyscyplina/specjalności:górnictwo, geologia inżynierska, budownictwo podziemne, geotechnika, materiałoznawstwo, technologia materiałów inżynierskich, metody górnicze w ochronie zabytków

Nota biograficzna

Urodził się 6 maja 1948 roku w Roztoce koło Limanowej, gdzie w 1962 roku ukończył miejscową siedmioklasową Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej.

W latach 1962-1967 uczęszczał do Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie, gdzie w 1967 roku uzyskał maturę z pierwszą lokatą i został przyjęty bez egzaminów na na Wydział Górniczy AGH.

Studia ukończył w 1973 roku i 1 maja 1973 roku rozpoczął pracę, jako asystent stażysta w Zakładzie Budownictwa Podziemnego Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego. W 1982 roku na podstawie pracy "Zagadnienie budowy filarów sztucznych w kopalniach rud Zn-Pb metodą dwuetapowego betonowania", napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Strzeleckiego uzyskał stopień doktora. W latach 1984-1994 był kierownikiem Studium Kształcenia Kadr Górniczych dla Potrzeb Handlu Zagranicznego. W 2002 roku na podstawie pracy „Analiza nośności segmentowej obudowy szybów upodatnionej materiałem nieliniowo sprężystym” uzyskał stopień doktora habilitowanego. W roku 2006 uzyskał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

W latach 2002-205 i 2005-2008 był prodziekanem, a w latach 2008-2012 i 2012-2016 dziekanem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. W tym czasie był członkiem Senatu AGH i członkiem Senackiej Komisji ds. Budżetu. Funkcje tę pełnił przez osiem lat (dwie kadencje 2008-2016), równolegle pełnił też funkcję Dziekana Ogólnopolskiego Konwentu Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku Górnictwo i Geologia, będąc jednocześnie członkiem Konwentów Dziekanów kształcących na kierunkach „budownictwo” i „Inżynieria środowiska”.

W czasie dwóch kadencji dziekańskich zainicjował i systematycznie rozszerzał współprace edukacyjną i naukową Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z uczelniami górniczymi w Europie, a także w Chinach, Indiach, Mongolii i Wietnamie. W latach 1919-2008 Wydział Górniczy AGH posiadał prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego tylko w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska. W latach 2008-2016 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH pod Jego kierownictwem uzyskał prawa doktoryzowania w trzech dodatkowych dyscyplinach nauki odpowiadających wprowadzonym w latach 1992-1995 nowych kierunków studiów. (budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria produkcji) oraz prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska (2015). Jako prodziekan ds. ogólnych był odpowiedzialny za pierwszą akredytację systemu kształcenia na kierunku górnictwo i geologia, którą w Polsce wprowadzono w roku 2003. Wydział uzyskał także akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla pozostałych trzech kierunków kształcenia, a dla kierunku górnictwo i geologia – ponowie ocenianym w roku 2008 uzyskał ocenę wyróżniającą.

W 2012 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W karierze zawodowej przechodził wszystkie stanowiska podnosząc systematycznie kwalifikacje na Studiach Podyplomowych i stażach przemysłowych, krajowych i zagranicznych m. in. w Niemczech, Japonii, na Węgrzech i Szwecji. Od 1976 roku był członkiem zespołu prof. Zbigniewa Strzeleckiego zajmującego się ratowaniem zabytkowych miast: Jarosławia, Sandomierza, Kłodzka i Opatowa oraz Zamku Krzyżackiego w Malborku, a także Smoczej Jamy pod Zamkiem Królewskim na Wawelu. W 1973 roku był współzałożycielem w AGH studenckiego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, którego był prezesem przez 10 lat. Od 2005 roku pracuje aktywnie w światowej organizacji profesorów górnictwa „Society of Mining Professors”. Od roku 2008 członek (z wyboru) Komitetu Górnictwa PAN – przewodniczący Sekcji Mechaniki i Budownictwa Górniczego oraz członek z wyboru Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Od 2010 roku przewodniczący Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego i przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego w Międzynarodowym Komitecie Organizacyjnym Światowych Kongresów Górniczych. Współorganizator 4 Światowych Kongresów Górniczych (Kraków- 2008, Montreal 2013, Rio de Janeiro- 2016, Astana 2018). Współorganizator czterech Polskich Kongresów Górniczych, IX Zjazdu Górnictwa Odkrywkowego oraz wielu konferencji naukowo-technicznych z zakresu budownictwa podziemnego i górnictwa. Członek Rad Naukowych wielu czasopism w kraju w tym: „Archiwum Górnictwa”, „Przegląd Górniczy” oraz za granicą „Acta Montanistica Slovakia”. chińskiego Journal of Anhui University of Science and Technology - Natural Science. Był również Ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej oraz Państwowej Agrncji Inwestycji i Handlu - promującej polski przemysł wydobywczy i polski przemysł maszyn górniczych między innymi w Indiach, Mongolii, Wietnamie i Rosji. Od 2003 roku członek Sekcji T-12A,

W 2016 roku został przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Od 2020 roku redaktor naczelny periodyku "Vivat Akademia".

Autor około 200 publikacji, 4 książek, 8 opatentowanych wynalazków i 11 zgłoszeń patentowych, wielu prac naukowych dla przemysłu, w tym ponad 150 projektów technicznych zostało zrealizowanych w przemyśle.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP, Honorowa Szpada Górnicza, Srebrna Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej, Odznaka "Primi Inter Pares", Srebrna Odznaka ZSP, Honorowa Szpada Górnicza, Srebrna Odznaka NOT, Złota Odznaka SITG, Odznaka za pracę społeczną i zawodową dla górnictwa Ziemi Krakowskiej, Zasłużony dla Górnictwa RP, Odznaka "Sto lat Górniczych Organizacji Technicznych", Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Medal 60-Lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Odznaka Zasłużony dla GHM - Polska Miedź S.A., Laur Zasług dla SITG, Stopień górniczy - Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia, Zasłużony dla KHW Katowice, Kryształowa Barbórka, Zasłużony dla Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Medal 100-Lecia Odzyskania Niepodległości, Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków" AGH"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/czaja-piotr-001739

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 154-234
  • [Skład Osobowy AGH... 1974/75]. Kraków 1975, s. 29
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 58, [foto]
  • Złota kronika niezwykłego rocznika 1967-1973 : w 50. rocznicę immatrykulacji na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, 30 czerwca 2017. Red. J. Kuśnierz. Kraków 2017, s. 82-92, [foto]

Artykuły

  • Czaja P.: IX Krajowy Zwyczajny Zjazd SW AGH. Vivat Akademia : AGH 2022, nr 25, s. 17-22, [foto]
  • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019]. Biuletyn AGH 2019, nr 143, s. 17, [foto]
  • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019] ; z okazji Jubileuszu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe wieloletnim zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni. Vivat Akademia 2020, nr 143, s. 17, [foto]
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16

Inne

stan na dzień 28.01.2023