Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej

Z Historia AGH
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej
Rok założenia 2005
Rok przekształcenia/likwidacji 2012
Logo Plik:Logo msib.jpg
Przekształcony na:

Początki kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej sięgają na AGH lat 70. 8 listopada 1974 roku rektor Roman Ney pismem nr K-26/569/Kw/74 nakazał utworzenie Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki w Instytucie Informatyki i Automatyki i powołał na stanowisko p.o. kierownika tej pracowni mgr inż. Ryszarda Tadeusiewicza. W związku z uzyskaniem w dniu 29 kwietnia 1975 roku stopnia naukowego doktora Ryszard Tadeusiewicz został mianowany kierownikiem tej pracowni i Rada Wydziału wyraziła zgodę na to, że w ramach przedmiotów obieralnych na kierunki elektronika uruchomione zostały wykłady z przedmiotu Elektronika Medyczna. Do nauczania tego przedmiotu wydany został skrypt uczelniany AGH nr 640 zatytułowany „Podstawy Elektroniki Medycznej”. Był to prawdopodobnie pierwszy w Polsce podręcznik akademicki prezentujący wiedzę z obszaru inżynierii biomedycznej. Gdy prof. Ryszard Tadeusiewicz 21 stycznia 1998 roku został wybrany do pełnienia funkcji rektora AGH wśród zapowiedzi kierunków działania nowych władz rektorskich zapowiedział rozwój między innymi kształcenia w zakresie Inżynierii biomedycznej. Po powtórnym wybraniu na rektora AGH w 1999 roku prof. Ryszard Tadeusiewicz ponownie akcentował celowość kształcenia w tym zakresie, w wyniku czego w 2001 roku w oficjalnym programie Władz Rektorskich AGH zadeklarowano: „Chcemy (...) rozwijać unikatowe formy kształcenia, (...) biomateriały i inżynierię biomedyczną". Konsekwencją tego kierunku celowego rozwoju było utworzenie Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (MSIB).

W latach 2001–2006 Rektor Tadeusiewicz jako jedyny z polskich rektorów wielokrotnie wnioskował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o powołanie nowego kierunku studiów - Inżynieria Biomedyczna. Jako przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni technicznych miał w tym zakresie poparcie ze strony wszystkich polskich uczelni technicznych.

W 2003 roku Rektor Tadeusiewicz, będący od 1981 roku członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, doprowadził do podjęcia przez ten Komitet specjalnej uchwały, wskazującej na pilną potrzebę podjęcia w Polsce kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej. W latach 2004–2005 na AGH opracowano pierwszy w Polsce program kształcenia na tym kierunku, przyjęty potem w całej Polsce. Za to opracowanie w 2007 roku profesorowie Jan Chłopek i Ryszard Tadeusiewicz otrzymali Nagrodę im. prof. Władysława Taklińskiego. Będąc wcześniej przygotowana merytorycznie i organizacyjnie AGH jako pierwsza (i jedyna w 2006 roku) uruchomiła kształcenie na kierunku Inżynierii Biomedycznej. Wszystkie inne uczelnie zrobiły to przynajmniej rok później.

Uchwałą nr 77 z dnia 6 lipca 2005 r. Senat AGH postanowił utworzyć Międzywydziałową Szkołę Inżynierii Biomedycznej. Celem Szkoły było kształcenie studentów i realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie inżynierii biomedycznej.

13 czerwca 2006 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nazw kierunków studiów, w którym po raz pierwszy wskazano Inżynierię Biomedyczną jako dopuszczony w Polsce kierunek kształcenia.

Uchwałą nr 83 z dnia 28 czerwca 2006 r. Senat AGH postanowił utworzyć kierunek „Inżynieria biomedyczna" i powierzyć prowadzenie go Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej.

Zarządzeniem nr 33 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 5 grudnia 2011 r., z dniem 5 grudnia 2011 r. została wszczęta procedura przekształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (WEAIiE). Przekształcenie WEAIiE w dwa wydziały nastąpiło z dniem 1 września 2012 r. Do czasu ustalenia ostatecznych nazw wydziałów, nadano im roboczo oznaczenia: Wydział A i Wydział B. Do Wydziału A została dołączona Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej. Uchwałą Senatu AGH z dnia 28 marca 2012 r., Wydział A otrzymał nazwę Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Zarządzeniem nr 24 Rektora AGH prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 28 sierpnia 2012 r., z dniem 31 sierpnia 2012 r. Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej uległa likwidacji, a składniki jej majątku ruchomego zostały przekazane Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Ogólnopolska Konferencja Inżynieria Biomedyczna – Edukacja (OKIBEdu)

W latach 2008, 2010 i 2012 na AGH odbywała się Ogólnopolska Konferencja Inżynieria Biomedyczna – Edukacja (OKIBEdu) na którą zjeżdżali naukowcy z całej Polski prowadzący zajęcia na kierunku Inżynierii Biomedycznej. W ramach konferencji mogli się dowiedzieć jak w AGH tworzone są unikatowe laboratoria i jak kształci się studentów. Rolę Przewodniczącego Rady Programowej Konferencji pełnił prof. Ryszard Tadeusiewicz, natomiast prof. Piotr Augustyniak był jej głównym organizatorem.

Kierownicy

 FunkcjaRok odRok do
Piotr AugustyniakKierownik20052012

Osoby związane

Skład Rady Programowej Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (w kolejności alfabetycznej):

- dr hab. inż. Piotr Augustyniak (EAIiE), przewodniczący Rady, kierownik MSIB

- prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz (IMiC), zastępca kierownika MSIB

- prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz (IMiC)

- dr hab. Kvetoslava Burda (FiIS), od listopada 2009, dołączona na wniosek Rady

- prof. dr hab. inż. Jan Chłopek (IMiC)

- prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch (EAIiE)

- dr hab. inż. Stanisław Dymek (MiIP)

- prof. dr hab. Henryk Figiel (FiIS)

- prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś (EAIiE), od czerwca 2008, dołączony na wniosek Rady

- dr hab. inż. Marek Iwaniec (IMiR), od czerwca 2011, dołączony na wniosek Rady

- prof. dr hab. inż Andrzej Kos (EAIiE)

- prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kurgan (EAIiE)

- prof. dr hab. inż. Janusz Kwaśniewski (IMiR)

- dr hab. inż. Leszek Magalas (MiIP), do marca 2008, rezygnacja na własną prośbę

- prof. dr hab. Marek Ogiela (EAIiE), do czerwca 2010, rezygnacja na własną prośbę

- prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek (EAIiE), do czerwca 2008 skreślony ze składu Rady przez Rektora w związku z deklaracją podstawowego zatrudnienia innego niż AGH

- dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (IMiC), od listopada 2009, dołączona na wniosek Rady

- prof. dr hab. inż. Anna Ryniewicz (IMiR)

- dr hab. inż. Stanisław Skrzypek (MiIP)

- prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (EAIiE)

- prof. dr hab. inż. Wiesław Wajs (EAIiE)

- prof. dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska (FiIS)


Osoby spoza składu Rady Programowej pełniące ważne funkcje w MSIB:

- mgr Angelika Burgknap-Rumian – starszy specjalista w zakresie prac związanych z administracją, pracownik administracyjny MSIB

- dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska (EAIiE) - koordynatorka dorocznych wystąpień na Festiwalu Nauki, koordynatorka sekcji Elektroniki Medycznej w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

- dr inż. Aleksandra Jung (FiIS) – opiekunka praktyk studenckich

- mgr inż. Eliasz Kańtoch (EAIiE) - lokalny administrator bezpieczeństwa informatycznego (LABI), administrator witryny MSIB (od 2010)

- mgr inż. Katarzyna Litwin-Konopacka – starszy specjalista w zakresie prac związanych z administracją, pracownik administracyjny MSIB

- dr inż. Zbigniew Mikrut (EAIiE) - przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2006)

- dr inż. Agata Nawrocka (IMiR) – opiekunka Koła Naukowego Biomed (od 2011)

- dr hab. inż. Jan Sidor (IMiR) - przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

- dr inż. Ewa Stodolak-Zych – członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

- dr inż. Barbara Szaraniec (IMiC) - przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2009-2010)

- dr inż. Ireneusz Wochlik (EAIiE) - pełnomocnik kierownika ds. systemu jakości, przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia, wydziałowy administrator systemu Sylabus

- dr Paweł Wołoszyn lek. med (EAIiE) - przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2007-2008), pełnomocnik ds. międzynarodowej wymiany studentów (od 2009), wydziałowy administrator platformy e-learningowej Moodle, przewodniczący komitetu organizacyjnego OKIBEdu 2012

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej na archiwalnych zdjęciach

(Zdjęcia z archiwum prof. Piotra Augustyniaka. Opis wyświetli się po najechaniu kursorem na zdjęcie)Bibliografia

Książki

Artykuły

Inne

  • Informacje od prof. Piotra Augustyniaka
  • Informacje od prof. Ryszarda Tadeusiewicza [28.04.2023]

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 28.04.2023