Jakub Kazimierz Siemek

Z Historia AGH
Jakub Kazimierz Siemek
Jakub Siemek.jpg
Nazwisko Siemek
Imię / imiona Jakub Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 2 marca 1937
Miejsce urodzenia Brzozowice


Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia, górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, inżynieria złożowa, hydromechanika górnicza
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (1999–2002)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19871990
DziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu19992002

Prof. zw. dr hab. inż. Jakub Kazimierz Siemek (1937–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia, górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, inżynieria złożowa, hydromechanika górnicza

Nota biograficzna

Urodził się 2 marca 1937 roku w Brzozowicach, koło Piekar Śląskich.

W 1958 roku ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (górnictwo), a w latach 1958–61 studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1963 roku otrzymał dyplom z fizyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; w 1999 roku ukończył studia podyplomowe na AGH z zakresu integracji z Unią Europejską. W latach 1966–99 ukończył 12 kursów specjalistycznych z zakresu programowania komputerów, metod matematycznych w ekonomii i innych. Doktorat w 1968 roku, habilitacja w 1973 roku.

W 1959 roku zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Zakład Mechaniki Górotworu) jako asystent. W latach 1959–64 starszy asystent AGH; w latach 1965–81 adiunkt, docent, kierownik zakładu, zastępca dyrektora ds. gazownictwa Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Od 1979 roku ponownie w AGH: profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny nauk technicznych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Kierownik Zakładu Termodynamiki i Przepływów w Złożach, potem Gazownictwa Ziemnego (od 1987 roku). Prodziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego w latach 1987–1990, a w latach 1999–2002 dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu .

Delegat Polski w Komisji ds. Wydobycia, Magazynowania i Transportu Gazu Ziemnego Międzynarodowej Unii Gazowniczej (1976–97), członek Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk (od 1978 roku), członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od 1995 roku), członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2002 roku), wiceprzewodniczący Komitetu Górnictwa PAN (od 1997 roku), członek Akademii Inżynierskiej w Polsce (od 1998 roku)

Badania: rozwiązania dotyczące nieizotermicznych przepływów gazu ziemnego w złożach, przepływów płynów w złożach węglowodorów oraz metanu w pokładach węgla; praktyczne modelowanie eksploatacji złóż węglowodorów oraz zatłaczania cieczy do warstw skalnych.

Autor 260 publikacji, artykułów, rozpraw naukowych oraz drukowanych referatów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych; współautor i kierownik 180 dokumentacji i opracowań nie publikowanych dla przemysłu i instytucji naukowych; autor kilku patentów. Promotor kilkunastu prac doktorskich.

Doktor honoris causa Uniwersytetu im. Luciana Blagi w Sibiu (Rumunia, 2002) za rezultaty i osiągnięcia naukowe w dziedzinie inżynierii złóż gazu ziemnego i gazownictwa oraz za współpracę i przyczynienie się do rozwoju specjalności gazownictwo na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu. Profesor Honorowy Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku (Stanisławów), 2004 oraz Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku na Ukrainie. Profesor Honorowy AGH 2009 ("Za: wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki i inżynierii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalność dydaktyczną i organizacyjną na rzecz AGH, nauki polskiej, współpracę z przemysłem i organizacjami naukowymi w Polsce i za granicą"), Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej 2010, Profesor Honorowy Politechniki Lubelskiej 2011.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł: generalny dyrektor górniczy II stopnia, I stopnia, Medal Wydziału Zarządzania AGH, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Edukacji Narodowej, AGH im. prof. H. Czeczotta, Medal im. Ignacego Łukasiewicza

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/siemek-jakub-003277

Źródła do biogramu

Książki

 • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 34, 63, 210-211, [foto]
 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 305-306, [foto]
 • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 125
 • Profesor Jakub Siemek profesorem honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Pod red. zespołu ds. Informacji i Promocji AGH. Kraków 2009, 46, [1] s., [foto] [Książka pamiątkowa z uroczystości nadania tytułu profesora honorowego AGH]
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Kraków 2000, s. 310-312
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 319-320, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 78-79, [foto]

Artykuły

 • Członkowie korespondenci. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 19
 • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
 • Godność doktora honoris causa dla prof. Jakuba Siemka : 8 listopada 2002 r., Sibiu (Rumunia). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 112, s. 2, 10, [foto]
 • Gonet A., Rychlicki S., Siemek J.: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu w 90-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wiertnictwo, Nafta, Gaz [Wyd. AGH] 2009, T. 26, z. 1-2, s. 41-54
 • Medal im. Kazimierza Pułaskiego Politechniki Radomskiej dla Profesora Jakuba Siemka. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 18, [foto]
 • Medal Wydziału Zarzadzania dla prof. J. Siemka. Vivat Akademia : AGH 2011, nr 7, s. 23
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla profesora Jakuba Siemka. Biuletyn AGH 2011, nr 37, s. 8
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla profesora Jakuba Siemka. Biuletyn AGH 2013, nr 61, s. 16, [foto]
 • Profesor Jakub Siemek Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Biuletyn AGH 2010, nr 32/33, s. 6–9
 • Profesor Jakub Siemek Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Vivat Akademia : AGH 2010, nr 5, s. 56, [foto]
 • Profesor Jakub Siemek laureatem Medalu im. Ignacego Łukasiewicza. Biuletyn AGH 2015, nr 94, s. 30
 • Profesor Jakub Siemek profesorem honorowym AGH. Biuletyn AGH 2009, nr 24, s. 11-13, 48, [foto]
 • Profesor Jakub Siemek Profesorem Honorowym Politechniki Lubelskiej. Biuletyn AGH 2011, nr 42/43, s. 6, [foto]
 • Profesor Jakub Siemek Profesorem Honorowym Politechniki Lubelskiej. Vivat Akademia : AGH 2011, nr 7, s. 24, [foto]
 • Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU. Biuletyn AGH 2012, nr 50, s. 14
 • [Protokół z posiedzenia Senatu AGH... 24.06. 2009], s. 1, 11, 31
 • Sas J.: Medal Wydziału Zarządzania dla prof. J. Siemka. Biuletyn AGH 2011, nr 41, s. 6, [foto]
 • Siemek J.: Dwa grzyby w małej filiżance barszczu : albo "gazoport", albo Norwegia, ale jeszcze lepiej: "Nabucco"... : z prof. zw. dr hab. inż. Jakubem Siemkiem kierownikiem Zakładu Inżynierii Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, członkiem korespondentem PAN i PAU rozmawia Jacek Balcewicz. Energia – Gigawat 2006, nr 11, s. 23-25, [foto]
 • Stryczek S.: Profesor Jakub Siemek honorowym profesorem Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku : delegacja Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Narodowym Uniwersytecie Technicznym Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 130/131, s. 3, [foto]
 • Stryczek S.: Profesor Jakub Siemek profesorem honorowym AGH [skrót laudacji]. Vivat Akademia : AGH 2009, nr 3, s. 27, [foto]

stan na dzień 28.03.2018