Roman Magda

Z Historia AGH
Roman Magda
Roman Magda.jpg
Nazwisko Magda
Imię / imiona Roman
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 30 sierpnia 1950
Miejsce urodzenia Ostrowy Baranowskie


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, projektowanie i budowa zakładów górniczych, ekonomika i organizacja górnictwa, zarządzanie i marketing w przemyśle, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego (1993–1996)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19931996

Prof. dr hab. inż. Roman Magda (1950-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, projektowanie i budowa zakładów górniczych, ekonomika i organizacja górnictwa, zarządzanie i marketing w przemyśle, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nota biograficzna

Urodził się 30 sierpnia 1950 roku w Ostrowach Baranowskich, w powiecie kolbuszowickim.

W 1974 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Górniczym AGH, następnie rozpoczął studia doktoranckie.

W 1977 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Projektowania Kopalń Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Wydziału Górniczego AGH.

W 1977 roku na podstawie pracy "Optymalizacja lokalizacji zakładu przeróbczego i szybów wydobywczych ze względu na transport urobku i produktu wzbogacania" otrzymał stopień doktora.

W latach 1977-1978 zatrudniony na stanowisku asystenta, od 1978 roku starszego asystenta, następnie w latach 1978-1987 adiunkta, a w latach 1987-1993 docenta. W latach 1993-2003 był profesorem nadzwyczajnym AGH, a od 2003 roku profesorem zwyczajnym.

W 1985 roku na podstawie rozprawy "Integracyjna metoda odwzorowania i oceny ekonomicznej efektywności procesu produkcyjnego głębinowej kopalni węgla kamiennego" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1997 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

W latach 1993-1996 był prodziekanem Wydziału Górniczego.

W latach 1996-2000 był zastępcą kierownika Zakładu Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, następnie w latach 2000-2002 zastępcą kierownika Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. W latach 2005-2016 był kierownikiem Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle.

W latach 1996-1999 był członkiem Senatu AGH oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia AGH.

Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi były: teoria projektowania i restrukturyzacji zakładów oraz ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (modelowanie matematyczne oraz ocena ekonomicznej efektywności procesu wydobywczego w kopalniach podziemnych), optymalizacja programu rozwoju przemysłu węgla kamiennego, górnicze zagospodarowanie złóż węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu; określanie bieżącej i perspektywicznej efektywności ekonomicznej kopalń węgla kamiennego; rekonstrukcja i modernizacja modeli kopalń, restrukturyzacja europejskiego i polskiego górnictwa węglowego.

Doświadczenia naukowe zdobywał podczas pobytów studialnych w Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Bułgarii, ZSRR i Hiszpanii.

Aktywnie uczestniczył w procesie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce będąc członkiem organów nadzorczych w spółkach węglowych: Rybnickiej Spółki Węglowej S.A., Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A., Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach.

Autor 170 publikacji.

Promotor 13 prac doktorskich, recenzent w 16 przewodach doktorskich i 11 habilitacyjnych, również promotor 180 prac magisterskich i 51 prac i projektów inżynierskich. Recenzent w 4 postępowaniach na tytuł profesora.

W 2019 roku przeszedł na emeryturę.

Członek Komitetu Górnictwa PAN, Society for Mining, Metallurgy and Exploration Incorporation, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy AGH, Zespołu Ekspertów ds. Oceny Zdolności Produkcyjnych i Projektów Inwestycyjnych Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A., Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal "Za Długoletnią Służbę", Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Honorowa Odznaka za Zasługi dla Lubelszczyzny, indywidualna Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za podręcznik "Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych" i książkę "Modelowanie i optymalizacja elementów kopalń", zespołowa Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia, stopień górniczy Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia, Odznaka Honorowa "Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S.A.", Medal Stanisława Staszica dla wzorowego absolwenta uczelni w roku akademickim 1973/1974, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/magda-roman-001761

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 156
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 227, 249
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 111, 120, 129, 130, 132, 142, 162, 198
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 214, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M - R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 39-40, [foto]

Inne

  • Informacja od p. profesora Romana Magdy [inf. z dnia 27.05.2021]
  • prof. dr hab. inż. Roman Magda - O mnie - AGH [online] [przeglądany 4.05.2021]. Dostępny w: http://home.agh.edu.pl/~magda/


stan na dzień 21.02.2023