Jacek Zabierowski

Z Historia AGH
Jacek Zabierowski
Jacek Zabierowski.jpg
Nazwisko Zabierowski
Imię / imiona Jacek
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 30 stycznia 1939
Miejsce urodzenia Kowel
Data śmierci 11 marca 1996
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1981–1984)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19721981
ProrektorAGH19811984
DziekanWydział Górniczy19811981
DziekanWydział Górniczy19871990
DziekanWydział Górniczy19901993

Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Zabierowski (1939–1996)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 30 stycznia 1939 roku w miejscowości Kowel na Wołyniu. Zmarł 11 marca 1996 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ukończył Wydział Górniczy AGH (1962). Po uzyskaniu dyplomu pracował w kopalniach rud żelaza. Od 1967 roku związany z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Wydziału Górniczego AGH. Zajmował kolejno stanowiska st. asystenta (1967-1970), adiunkta (1970-1975) i docenta (1975-1983). Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1970 roku, doktora habilitowanego w 1974 roku. Tytuł prof. nadzw. uzyskał w 1983 roku, prof. zw. w 1995 roku.

Prodziekan Wydziału Górniczego (obecnie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) (1972–1981), kierownik Zakładu/Pracowni Programowania Inwestycji i Organizacji Budownictwa Górniczego (1975–1996), pełniący obowiązki dziekan Wydziału (1981), prorektor ds. studentów (1981–1984), dziekan Wydziału (1987–1993).

Staże: Zjednoczenie Kopalń Rud, Krzywy Róg, Ukraina (1964–1965), Wydział Geologiczno-Górniczy Uniwersytetu w Tuzli, Bośnia, Uniwersytet Techniczny, Freiberg (1982), Wydział Górniczo-Geologiczny, Sofia (1982), Ministerstwo Górnictwa Węglowego, Pekin (1987).

Był członkiem wielu organizacji naukowych, zawodowych i społecznych, służących polskiemu górnictwu rud miedzi i węgla, m.in. Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (1982-1996), Komitetu Górnictwa PAN (1987-96), Krajowej Rady Energetyki (1988-1991), Krajowej Rady Górnictwa (1989-1991), Rady Naukowej CPPGSMiE PAN (1989-1996), Międzynarodowego Zespołu ds. Informacji w zakresie ratownictwa górniczego (1988-1996).

Badania: opracowanie teoretycznych podstaw programów działalności górnictwa rud i węgla kamiennego (metody optymalizacji z zastosowaniem oceny wielokryterialnej i programowania dyskretnego, metoda wyboru racjonalnych parametrów wielkości głębokich kopalń polimetalicznych złóż rud).

Opublikował 58 prac oryginalnych, 2 książki i wykonał ponad 100 różnych ekspertyz związanych z górnictwem. Wiele jego prac stanowiło podstawę do podejmowania istotnych decyzji dla przemysłu górniczego w skali makroekonomicznej. Promotor prac doktorskich.

Gorący propagator czynnej rekreacji sportowej wśród studentów i pracowników Uczelni.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka za Zasługi dla Górnictwa oraz wiele innych odznaczeń resortowych i regionalnych

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica. Red. W. Longa, K. Norwicz. Kraków 1997, s. 131
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 117-226
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 119
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 408-409, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 790, [foto]

Artykuły

  • Pośmiertne wspomnienie o Profesorze Jacku Zabierowskim. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 26, s. 21, [foto]
  • Wspomnienie o Prof. zw. dr hab. inż. Jacku Zabierowskim (1939-1996). Wiadomości Górnicze 1996, nr 4, s. 160-162

Inne

  • Wniosek o powołanie na stanowisko docenta w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń dr hab. inż. Jacka Zabierowskiego. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 20.02.1975], s. 20-22