Zbigniew Pasek

Z Historia AGH
Zbigniew Pasek
Zbigniew Pasek.jpg
Nazwisko Pasek
Imię / imiona Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 23 lipca 1958
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności filozofia, religioznawstwo, nauki humanistyczne, nauki o kulturze i religii, kulturoznawstwo
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Humanistycznego (2008-2012)
Wydział Wydział HumanistycznyFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Humanistyczny20082012
ProdziekanWydział Humanistyczny20162020

Prof. dr hab. Zbigniew Pasek (1958-)

Dyscyplina/specjalności: filozofia, religioznawstwo, nauki humanistyczne, nauki o kulturze i religii, kulturoznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 23 lipca 1958 roku w Krakowie.

W 1982 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1985 roku studia religioznawcze na tej samej uczelni.

W 1984 roku rozpoczął pracę w Instytucie Religioznawstwa UJ.

W 1992 roku na podstawie pracy "Ruch zielonoświątkowy na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku. Związek Stanowczych Chrześcijan", obronionej na Wydziale Filozoficznym UJ, uzyskał stopień doktora.

W 2005 roku na podstawie rozprawy "Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu", również na Wydziale Filozoficznym UJ, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej.

Od 2007 roku kieruje Pracownią Badań Współczesnych Form Duchowości w Katedrze Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH, a od 2008 roku, po zmianie nazwy, Wydziału Humanistycznego AGH.

W latach 2008-2012 był dziekanem, a następnie w latach 2016-2020 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego AGH.

W latach 2017-2020 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Zajmuje się badaniami nad nową duchowością i jej przejawami w Polsce. Definiuje duchowość jako dążenie człowieka do transgresji, własnego wewnętrznego rozwoju i realizacji wartości. Opisuje przejawy duchowości, które dokonują się nie tylko w kontekście religijnym ale przede wszystkim poza religią. Zwłaszcza sferę alternatywnych kulturowo rozwiązań, które coraz szerzej są obecne w życiu współczesnej Polski.

Dokumentuje przejawy alternatywnych, względem dominującej tradycji kulturowej, postaw i zachowań. Interesuje się przede wszystkim językiem nowych ruchów religijnych (geneza, specyfika, cechy wyróżniające) oraz nurtem ewangelikalnego protestantyzmu.

Autor około 80 publikacji.

Autor ekspertyz związanych z tematyką nowych ruchów religijnych i naruszeń swobód przekonaniowych w Polsce.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/pasek-zbigniew-006030

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]

Inne

stan na dzień 24.01.2023