Wiesław Adam Heflik

Z Historia AGH
Wiesław Adam Heflik
Wiesław Heflik.jpg
Nazwisko Heflik
Imię / imiona Wiesław Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 21 stycznia 1932
Miejsce urodzenia Poręba


Dyscyplina/specjalności mineralogia, petrografia, górnictwo, geologia inżynierska, surowce ceramiczne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1971-74, 1974-1977, 1977-1980)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19711974
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19741977
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19771980

Prof. dr hab.Wiesław Adam Heflik(1932-)

Dyscyplina/specjalności: mineralogia, petrografia, górnictwo, geologia inżynierska, surowce ceramiczne

Nota biograficzna

Urodził się 21 stycznia 1932 roku w Porębie k. Zawiercia.

Ukończył Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.

W 1951 roku rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie wskutek likwidacji studiów geologicznych na UJ, przeniósł się na utworzony Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH. W roku 1956 ukończył studia i uzyskał tytuł magistra geologii z zakresu specjalności mineralogia i petrografia.

Pracę zawodową rozpoczął 1 października 1956 roku w Pracowni Geochemii Instytutu Geologicznego w Warszawie, następnie przeniósł się do Głównego Laboratorium Przemysłu Naftowego w Krakowie. Od 1 października 1957 roku pracował, jako asystent w Zakładzie Geoanalityki w Instytucie Naftowym w Krakowie.

Pracę w AGH rozpoczął 1 października 1958 roku jako starszy asystent w Zakładzie Surowców Niemetalicznych Katedry Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. W 1963 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk technicznych z zakresu mineralogii i petrografii na podstawie rozprawy "Skała skaleniowa z Kotliny (Dolny Śląsk )". W 1966 roku na tym samym wydziale na podstawie pracy "Studium mineralogiczno - petrograficzne leukokratycznej strefy przeobrażeniowej okolic Jordanowa (Dolny Śląsk)".

W latach 70-tych i 80-tych XX wieku działalność naukowo-badawczą koncentrował głównie na skałach magmowych i metamorficznych podłoża Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.

Decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki w 1969 roku został powołany na stanowisko docenta, w 1975 roku profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku uzyskał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1971-1992 był kierownikiem Zakładu Petrografii w Instytucie Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. W latach 1971-1980 był też prodziekanem Wydziału.

W latach 1982-1985 wykładał petrografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył kilkutygodniowe staże naukowe w katedrach mineralogii i petrografii na Uniwersytetach: w Brnie, Pradze, w Berlinie, w Moskwie oraz w Genewie. Wyniki swoich prac referował na konferencjach międzynarodowych, m.in. w: Czechosłowacji, Jugosławii, NRD, ZSRR i Szwajcarii.

W latach 1985-1987 uczestniczył w pracach geologiczno - poszukiwawczych w północno - zachodniej Algierii.

W 2002 roku przeszedł na emeryturę.

Autor około 500 pozycji ujawniających szeroki wachlarz zainteresowań, wywodzą się one z mineralogii, petrografii, głównie skał magmowych i metamorficznych, w tym 12 pozycji dydaktycznych (książki, podręczniki i skrypty). Jest autorem około 100 różnych opracowań dla przemysłu, ekspertyz, opinii, analiz i raportów

Zajmuje czołową pozycję wśród badaczy skał Dolnego Śląska. Jest twórcą krakowskiej szkoły gemmologii. Jest autorem i współautorem kilku książek i podręczników z tego zakresu.

Wypromował kilkudziesięciu magistrów oraz 10 doktorów. Opiniował kilkadziesiąt prac doktorskich, kilka habilitacyjnych oraz dorobek kandydatów do tytułów profesorskich.

Uhonorowanie badañ naukowych Profesora Wiesława Heflika nazwą Heflikit. 3 marca 2023 roku Komisja Nowych Minera³ów, Nomenklatury i Klasyfikacji (CNMNC) Miêdzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (IMA) zaaprobowała jednogłośnie heflikit jako nowy minerał (IMA 2022-139). Zgłoszona faza krystaliczna została znaleziona przez prof. Adama Pieczkę w leukokratyczej strefie przeobrażeniowej w Jordanowie Śląskim koło Sobótki i szczegółowo opracowana przez zespó³ mineralogów polskich.

Członek wielu towarzystw i organizacji naukowych, m.in: Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, Komitetu Nauk Mineralogicznych, Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, dwukrotnie Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Złota Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii", Złota Odznaka "Za Zasługi dla Ceramiki Budowlanej", Złota Odznaka "Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa", Złota Odznaka "Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia", Odznaka Honorowa "Zasłużony Opolszczyźnie", Złota Odznaka "Za Zasługi dla Województwa Wałbrzyskiego"

wielokrotnie Rektora AGH oraz medale i odznaczenia branżowe i regionalne.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/heflik-wieslaw-002156

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH... 1958/59]. Kraków 1959, s. 95
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 114, [foto]
  • Wiesław Heflik. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 76
  • Wiesław Heflik. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 68-69

Artykuły

  • Domańska-Słowik M.: Heraklit - uhonorowanie badań naukowych profesora Wiesława Heflika. Przegląd Geologiczny 2023, nr 3, s. 158, [foto]
  • Heflik W.: 50 lat w zawodzie petrografa i nauczyciela. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 114, s. 5-6, [foto]
  • Natkaniec-Nowak L., Ratajczak T.: Jubileusz Profesora Wiesława Heflika. Przegląd Geologiczny 2003, T. 51, nr 4, s.294-295, [foto]
  • Rzepa G., Natkaniec-Nowak L., Dumańska-Słowik M.: Profesor Wiesław Heflik : mineralog, petrograf, gemmolog, specjalista z zakresu surowców ceramicznych. Biuletyn AGH 2021, nr 165, s. 31-33, [foto]
  • Sesja... sesja... sesja... sesja. Nasze Sprawy 1954 nr 1 (6), s 1

stan na dzień 22.09.2023