Edward Preweda

Z Historia AGH
Edward Preweda
Edward Preweda.jpg
Nazwisko Preweda
Imię / imiona Edward
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 8 stycznia 1965
Miejsce urodzenia Łukawiec


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja, informatyka, statystyka, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, modele statystyczne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (2005-2008)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska20052008

Dr hab. inż., prof. AGH Edward Preweda (1965-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja, informatyka, statystyka, geodezja inżynieryjno-przemysłowa, modele statystyczne

Nota biograficzna

Urodził się 8 stycznia 1965 roku w Łukawcu.

W 1984 roku ukończył Technikum Drogowo-Geodezyjne w Jarosławiu. W 1990 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH uzyskując stopień magistra inżyniera w zakresie geodezji. W czasie studiów zaczął interesować się również informatyką. Ukończył szereg kursów komputerowych, głównie w zakresie programowania.

W 1990 roku rozpoczął pracę na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. Następnie po reorganizacji pracował w Zakładzie Informacji o Terenie Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

W 1995 roku na podstawie pracy "System pomiaru, obliczeń i wizualizacji zmian geometrycznych obiektów powłokowych o powierzchni stopnia drugiego" uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Praca ta została wyróżniona i nagrodzona przez Rektora AGH.

Zawodowo zajmuje się głównie informatyką, geodezją, statystyką i metodami numerycznymi. Interesuje się również wyceną nieruchomości. Prace badawcze dotyczą głównie geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Przede wszystkim prowadzi badania w zakresie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów powłokowych, wyznaczania przemieszczeń i odkształceń oraz uzgadniania obserwacji w sieciach geodezyjnych.

Zdecydowanie najwięcej czasu poświęca programowaniu i metodom numerycznym. jest autorem wielu programów komputerowych z zakresu projektowania i analiz osnów geodezyjnych, badania stałości i wyznaczania przemieszczeń punktów, badania kształtu obiektów powłokowych, badania przestrzennych konstrukcji okrętowych oraz wyceny nieruchomości.

Od 1992 roku prowadzi badania własne, bierze udział w realizacji badań statutowych, uczestniczył w realizacji kilkunastu grantów, z których dwóch był kierownikiem. Ściśle współpracuje z przemysłem.

W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w specjalności geodezja inżynieryjno-przemysłowa, modele statystyczne. Od 2004 roku był kierownikiem organizowanych w AGH studiów podyplomowych z zakresu Szacowania Nieruchomości.

W latach 2005-2008 był prodziekanem ds. Dydaktyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Jest autorem lub współautorem ponad 70 artykułów i referatów.

W ramach dydaktyki, od 1995 roku prowadzi wykłady z informatyki.

Promotor i recenzent ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami, wyceny i powszechnej taksacji nieruchomości.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/preweda-edward-001836

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 134, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 62, 463
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 287

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  • Nowe władze Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : Dr hab. inż. Edward Preweda, prof. AGH : Prodziekan ds. dydaktyki. Przegląd Geodezyjny 2005, nr 12. s. 18, [foto]
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

stan na dzień 24.01.2023