Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

Z Historia AGH
Aleksandra Czyrska-Filemonowicz
Aleksandra Czyrska-Filemonowicz.jpg
Nazwisko Czyrska-Filemonowicz
Imię / imiona Aleksandra
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 17 lutego 1946
Miejsce urodzenia Katowice


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metaloznawstwo i obróbka cieplna
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Jednostka pozawydziałowa Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
KierownikMiędzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej20102016

Prof. zw. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz (1946–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metaloznawstwo i obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodziła się 17 lutego 1946 roku w Katowicach.

W 1969 roku ukończyła studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Instytucie Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

Stopień doktora uzyskała w AGH w 1976 roku, doktora habilitowanego w 1990 roku, tytuł profesora nauk technicznych w 1998 roku. Od 1996 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w latach 2003-2016 profesora zwyczajnego. Inicjator utworzenia i do 2016 roku kierownik Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (IC-EM) AGH. Aktualnie profesor zwyczajny w Centrum IC-EM.

Odbyła liczne staże zagraniczne i pobyty jako visiting professor: w Forschungszentrum Jülich (FZJ): Institute for Nuclear Materials, Institute for Solid State Physics, Institute for Energy and Climate Research; Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Główne obszary zainteresowań: materiały dla energetyki i lotnictwa (nadstopy, stopy tytanu, intermetale, stale, stopy ODS), nanomateriały, biomateriały metaliczne, materiały do pracy w wysokich temperaturach i ekstremalnym środowisku, teoria i zastosowanie mikroskopii elektronowej.

Kierownik lub główny wykonawca ponad 150 projektów naukowo-badawczych w AGH, w tym ponad 70 projektów międzynarodowych w 6PR, 7PR, akcje COST, M-ERA.NET, EIT KIC, projekty zlecone przez P&W (USA); ponad 80 projektów krajowych finansowanych przez MNiSW, KBN, NCBiR i NCN oraz przemysł.

Inicjator i koordynator bilateralnej współpracy AGH z: Forschungszentrum Jülich (od 1981- nadal), AIT Seibersdorf, Technische Universität Graz, Shimane University, Politecnico di Torino i Pratt & Whitney (USA); polski przedstawiciel w Komitetach Wykonawczych Akcji: COST 522 (1998-2003), COST536 (2004-2009), COST MP1005 (2011-2014), COST CA16122 (2017-2021); członek z wyboru Komitetu Wykonawczego Federation of European Materials Societies (FEMS) (2003-2006); członek Komitetu Naukowego ArcelorMittal (2008-2010), członek Rady Nauki European Integrated Centre for the Development of New Metallic Alloys and Compounds (2009-2016); członek z wyboru Komitetu Nauki o Materiałach PAN (do 2014); pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Mikroskopii (2002-2014); pierwszy prezes Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Federacją Towarzystw Mikroskopowych PAN (2007-2010); członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki przy Prezesie PAN (2007-2010); członek Helmholtz Management Academy, Berlin (od 2013); członek z wyboru Zarządu European Microscopy Society (2008-2016). Ponadto członek rady programowej 3 czasopism naukowych, członek 40 międzynarodowych komitetów naukowych i przewodnicząca wielu sympozjów kongresów i konferencji z zakresu mikroskopii elektronowej i inżynierii materiałowej, przewodnicząca i współredaktor materiałów 15 międzynarodowych konferencji i szkół zorganizowanych w AGH.

Autorka i współautorka ponad 500 publikacji w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach konferencyjnych, 4 monografii oraz 16 opracowań monograficznych i rozdziałów w książkach z zakresu inżynierii materiałowej, mikroskopii elektronowej i metod badawczych. Współautorka 2 patentów.

Promotor 12 doktoratów.

Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii (inicjator utworzenia i pierwszy prezes), Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (współzałożyciel), Polskiego Towarzystwa Steorologicznego, Polskiego Towarzystwa Biomateriałów, European Microscopy Society (członek Zarządu), European Microbeam Analysis Society, Royal Microscopical Society, Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2003), 1-sza Nagroda im. Prof. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza (2008), Medal Honorowy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH (2008), Pratt & Whitney Award for Outstanding Effort in Supporting the GMS Program (USA, 2009), Helmholtz International Fellow Award for scientific achievements (Niemcy, 2013), Nagroda Rektora I stopnia za całokształt działalności (2016), Nagrody Rektora AGH za działalność naukową i dydaktyczną (wielokrotnie)

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/czyrska-filemonowicz-aleksandra-002790

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 119, 123, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1969-70]. Kraków 1970, s. 72
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 63, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. Kraków 2002, s. 184, [273]
  • Złota Księga Nauk Technicznych 2003. K. Pikoń (red. naczelny). Gliwice 2003, s. 60
  • Złota Księga Nauk Technicznych 2011. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2011, s. 63-64

Artykuły

  • Medale i nagrody. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2008, nr 10, s. 16
  • Urban K.: Professor Aleksandra Czyrska-Filemonowicz on her 65th birthday. International Journal of Materials Research 2011, vol. 102, no. 2, s. 227

Inne

  • Informacje od prof. zw. dr. hab. Aleksandry Czyrskiej-Filemonowicz

stan na dzień 30.01.2023