Teresa Grabowska

Z Historia AGH
Teresa Grabowska
Teresa Grabowska.jpg
Nazwisko Grabowska
Imię / imiona Teresa
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 28 sierpnia 1938
Miejsce urodzenia Zbaraż


Dyscyplina/specjalności geologia, geofizyka stosowana, magnetometria, grawimetria
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska (1938-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geofizyka stosowana, magnetometria, grawimetria

Nota biograficzna

Urodziła się 28 sierpnia 1938 roku w Zbarażu.

W 1961 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH i otrzymała dyplom magistra inżyniera geologii – specjalność: geofizyka poszukiwawcza.

W 1962 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Grawimetrii i Magnetometrii Poszukiwawczej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Wykorzystanie funkcji E i F do interpretacji danych grawimetrycznych i magnetycznych nad wybranymi strukturami geologicznym" uzyskała stopień doktora nauk technicznych.

W latach 1969-1971 była kierownikiem Zakładu Modelowań Geofizycznych w Instytucie Geofizyki Stosowanej i Poszukiwań Naftowych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, następnie w latach 1972-1974 była kierownikiem Zakładu Modelowań Geofizycznych i Informatyki w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej tego samego Wydziału.

W 1978 roku na podstawie rozprawy "Korelacja anomalii grawimetrycznych z budową geologiczną centralnej części obszaru lubelskiego" uzyskała stopień doktora habilitowanego w specjalności geofizyka stosowana.

W 1990 roku otrzymała tytuł profesora nauk przyrodniczych i objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Jest jednym z niewielu specjalistów z zakresu geofizycznych pól potencjalnych (magnetometria i grawimetria) w Polsce. W ciągu swej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej zajmowała się m. in. zastosowaniem grawimetrii i magnetometrii w problematyce geologicznej (zagadnienia surowcowe, elementy budowy tektonicznej wybranych rejonów Polski). Brała czynny udział w badaniach głębokiej struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi środkowej Europy, realizowanych we współpracy z Instytutem Geofizyki PAN. Obiektem jej badań były również długookresowe zmiany ziemskiego pola magnetycznego na obszarze Polski.

Od połowy lat 70-tych aktywnie uczestniczyła w realizacji międzyresortowego projektu badawczego ”Geodynamika obszaru Polski” prowadząc badania nad związkiem anomalii grawimetrycznych z budową i miąższością skorupy ziemskiej na obszarze Polski. Rozwijając w latach 80-tych i 90-tych działalność naukową w tej dziedzinie przy współpracy z Instytutami Geofizyki PAN, a także słowackiej, białoruskiej i ukraińskiej Akademii Nauk przyczyniła się do uzyskania nowych informacji odnośnie struktury górnego płaszcza w środkowej Europie, wskazując na zróżnicowanie gęstości skał górnego płaszcza na obszarze Polski.

Uczestniczyła w realizacji międzynarodowych projektów EUROPROBE, POLONAISE’97, CELEBRATION 2000. Równolegle kontynuowała 50-letnie cykliczne badania ziemskiego pola magnetycznego, których celem było rozpoznanie względnych, lokalnych zmian wiekowych na tle budowy geologicznej obszaru Polski.

W ramach grantów KBN i działalności statutowej zajmowała się wykorzystaniem metod grawimetrycznej i magnetycznej w rozpoznawaniu elementów głębokiej budowy geologicznej różnych regionów Polski (południowo-wschodnia Polska, Karpaty Zachodnie, północno–zachodnia Polska, południowy Bałtyk).

W latach 80-tych, jako jeden z redaktorów naukowych "Słownika Geofizyki Geologicznej" (działy Magnetometria Poszukiwawcza i Kompleksowe Badania Geofizyczne) czynnie uczestniczyła w jego realizacji. Słownik był publikowany w 1980 roku w kolejnych sześciu zeszytach czasopisma ”Technika Poszukiwań Geologicznych”. W latach 90-tych była inicjatorką wprowadzenia do zajęć dydaktycznych przedmiotu ”Magnetometrii Środowiska”. Zainteresowania tą dziedziną wiedzy zaowocowały opracowaniem dwutomowego podręcznika „Magnetometria stosowana w badaniach środowiska".

Autorka i współautorka około 100 publikacji opublikowanych w polskich i zagranicznych naukowych czasopismach geofizycznych i geologicznych, takich jak Acta Geophysica, Przegląd Geologiczny, Kwartalnik AGH Geologia, Fizyka Ziemi, Journal of Geodynamics, Terra Nova, Tectonophysics a także 84 niepublikowanych opracowań naukowo–badawczych.

Brała czynny udział w ponad 50 konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą, m.in.: w Rosji, Ukrainie, Czechosłowacji, Niemczech, Francji, Austrii.

Ważną dziedziną pracy była działalności dydaktyczna. Problematyka prowadzonych przez nią na studiach stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych dla studentów geofizyki i geologii - polskich i zagranicznych (Irak, Mongolia, Libia) - obejmowała wykłady, seminaria, ćwiczenia z zakresu magnetometrii stosowanej, magnetometrii środowiska, kompleksowych badań geofizycznych i geofizycznego rozpoznania litosfery oraz zastosowania metod geofizycznych w geologii.

Była opiekunem i promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i jednej pracy doktorskiej, doktoranta z Mongolii. Autorka 15 recenzji prac doktorskich (w tym dwie dla naukowców z Indian School of Mines (Dhanbad) oraz wielu opinii wydawniczych prac naukowych w kraju i za granicą, a także licznych recenzji projektów badań naukowych oraz końcowych ocen grantów wykonywanych na zlecenie KBN, 5 w przewodach habilitacyjnych, 3 ocen dorobku naukowego na potrzeby wniosku o nadanie tytułu Profesora Nauk o Ziemi oraz jako członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych 2 opinii dotyczących wniosków o nadanie tytułu naukowego Profesora Nauk Przyrodniczych.

Członek wielu towarzystw, stowarzyszeń i komisji naukowych: Polskie Towarzystwo Geologiczne, Komitet Geofizyki PAN, Komisja Nauk Geologicznych PAN, Polski Klub Ekologiczny, Komisja Akademii Nauk ds. Geofizyki Planetarnej w Europie Wschodniej (KAPG), European Geophysical Society (EGS), Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, European Geosciences Union (EGU), American Geophysical Union (AGU).

0d 2010 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Acta Geophysica", pełniąc funkcję współpracownika wydawcy (Associate Editor) w sekcji Geofizyka Stosowana.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Sekretarza PAN, Honorowa Odznaka "Za Zasługi dla Lubelszczyzny", Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii", wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/grabowska-teresa-002053

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1964/64]. Kraków 1964, s. 62
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 105, [foto]

Inne

  • Informacja od p. Teresy Grabowskiej [inf. z dnia 2.09.2021]

stan na dzień 5.09.2023