Tadeusz Ratajczak

Z Historia AGH
Tadeusz Ratajczak
Tadeusz Ratajczak.jpg
Nazwisko Ratajczak
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 21 kwietnia 1941
Miejsce urodzenia Kawczyn


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, mineralogia, petrografia, surowce mineralne
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1996–1999)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19961999


Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ratajczak (1941–)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, mineralogia, petrografia, surowce mineralne

Nota biograficzna

Urodził się 21 kwietnia 1941 roku w Kawczynie.

W 1964 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1964 roju rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Mineralogii Katedry Mineralogii i Petrografii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna skał płonych Lubelskiego Zagłębia Węglowego" napisanej w Zakładzie Petrografii Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych WG-P uzyskał doktorat.

W 1980 roku został doktorem habilitowanym, a w 1984 roku został powołany na stanowisko docenta. W 1993 roku został profesorem nadzwyczajnym AGH.

W latach 1980-1988 zastępca dyrektora, a w latach 1988-1992 dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych WG-P.

W latach 1986-1992 kierownik Zakładu Złóż Surowców Ceramicznych.

W latach 1993-1994 kierownik Zakładu Mineralogii, Surowców Mineralnych i Geochemii Środowiska Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W latach 1996-1999 prodziekan WGGoOŚ.

W 2002 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor i współautor około 300 publikacji, w tym 12 monografii, podręczników i skryptów. Jest też autorem licznych prac niepublikowanych takich, jak ekspertyzy, recenzje, opinie i dokumentacje wykonywane na zlecenie władz państwowych, administracyjnych oraz resortowych.

Promotor i recenzent kilkunastu doktoratów.

Brał czynny udział w działalności organizacyjnej AGH, był członkiem komisji rektorskich i senackich.

Kierował pracami Zakładu Kopalin Towarzyszących i Odpadów Mineralnych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

W roku akademickim 1993/1994 był zatrudniony jako profesor w Politechnice Częstochowskiej. Prowadził również wykłady dla studentów geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Odbył staże naukowe w uczelniach i instytutach rosyjskich, czeskich, niemieckich i węgierskich. Pracował w ramach kontraktu w Algierii.

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych była problematyka badań mineralogiczno-petrograficznych skał osadowych (głównie ilastych), a także surowców ilastych.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN, Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Edukacji Narodowej, Honorowa Odznaka za Zasługi dla Lubelszczyzny, Odznaka Honorowa za Zasługi dla województwa krośnieńskiego, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Odznaka Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Katowickiego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/ratajczak-tadeusz-002172

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 202
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 80
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 78
  • Tadeusz Ratajczak. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 77
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 297, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 54-56
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5 Suplement : A – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2006, s. 682-683, [foto]

Artykuły

  • Wyszomirski P.: Nominacje profesorskie : Tadeusz Ratajczyk. Przegląd Geologiczny 2002, T. 50, nr 12. s. 1138–1139, [foto]

stan na dzień 2.10.2023