Maria Ludwika Maj

Z Historia AGH
Maria Ludwika Maj
Maria Maj.jpg
Nazwisko Maj
Imię / imiona Maria Ludwika
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 20 września 1956
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności metalurgia, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów, analiza naprężeń i odkształceń, analiza naprężeń własnych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa20082012
ProdziekanWydział Odlewnictwa20122016

Dr hab. inż., prof. AGH Maria Ludwika Maj (1956-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów, analiza naprężeń i odkształceń, analiza naprężeń własnych

Nota biograficzna

Urodziła się 20 września 1956 roku w Krakowie.

W latach 1975-1980 studiowała na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1980 roku na podstawie pracy „Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali Cr-Mo-V” uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach 1980-1984 była słuchaczem Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Metalurgicznym i Wydziale Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.

19 listopada 1984 roku na podstawie pracy „Kryteria wytrzymałości eksploatacyjnej odlewów żeliwnych w oparciu o właściwości mechaniczne tworzyw” napisanej pod kierunkiem prof. A. Kosowskiego uzyskała stopień doktora. Następnie w latach 1984-1985 była asystentem stażystą w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH. W okresie 1985-1988 pracowała jako inżynier hutnik w Zakładzie Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa, następnie w latach 1988-1995 była starszym specjalistą naukowo-technicznym w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, a od 1992 roku Wydziału Odlewnictwa. W latach 1995-2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Maszyn i Urządzeń Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa (obecnie Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych).

W 2013 roku na podstawie rozprawy „Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa.

W latach 2008-2012, 2012-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Odlewnictwa.

Zastępca Kierownika Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla (2016-2020).

Autorka i współautorka ponad 120 prac naukowych. Współautorstwo 1 zgłoszenia patentowego i 1 patentu.

Udział w realizacji 41 prac naukowo-badawczych i 12 ekspertyz. Udział w realizacji 2 projektów badawczych.

Promotor, konsultant i recenzent prac magisterskich i inżynierskich.

Członek Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisji ds. Kształcenia na Wydziale Odlewnictwa oraz Uczelnianego Zespołu Jakości Kształcenia. Członek Jury „Diamenty” AGH ( 2008-2016).

W AGH pracowała jako przewodnicząca m.in.: Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń (2008-2016), Wydziałowego Zespołu ds. Praktyk Przemysłowych, Rady Programowej Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych - UBPO (2016-2020) oraz była członkiem: Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2008-2015), Rady Programowej Studiów Międzynarodowych AGH (2008-2016), Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów AGH, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2008-2016), Wydziałowej Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (2008-2016), Komisji Wydziału Odlewnictwa ds. Egzaminów Inżynierskich (2011-2016).

Ponadto była pełnomocnikiem Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych (2016-2020) i członkiem Rady Programowej Centrum e-Larningu na okres kadencji władz w latach 2016-2020. Działalność w Komitecie organizacyjnym Congrés Mondial de Fonderie. Kraków 1991.

Członkostwo w Organizacjach Naukowych i Stowarzyszeniach. Członek: STOP – przy Wydziale Odlewnictwa AGH, Stowarzyszenia Wychowanków AGH – przewodnicząca Wydziałowego koła, Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych KM PAN, Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Materałoznawczego (PTM), International Editorial Board of The Journal of Materials Education.

Działalność w Fundacji "Odlewnictwo" (od momentu jej założenia - była jednym z 17 współzałożycieli), wspierającej studentów Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 2003-2006 była w niej członkiem Komisji Rewizyjnej, od 2006 roku jest przewodniczącą.

Udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, m.in.: w 69. Światowym Kongresie Odlewnictwa w Chinach (2010), 71. Światowym Kongresie Odlewniczym w Bilbao (2014), 73. Światowym Kongresie Odlewniczym w Krakowie (2018).

Jej działalność naukowa koncentruje się w następujących obszarach: prace związane z określaniem sposobów konstruowania ciężkich odlewów i osprzętu mającego zastosowanie w hutnictwie, opracowanie konstrukcji i technologii, umożliwiających zastąpienie elementów kutych odlewami, prace prowadzące do znacznego zwiększenia trwałości elementów odlewanych, a także opracowywanie wytrzymałościowych podstaw projektowania beznaprężeniowych odlewów, badania nad poprawą konstrukcji elementów przenośników zgrzebłowych stosowanych w kopalniach, konstrukcji odlewanych korpusów urządzeń, badanie naprężeń własnych w dużych odlewach metodami tensometrii oporowej (metoda nacinania przykrawędziowego, metoda Mathara) i elastooptycznej warstwy optycznie czynnej, wykorzystanie modelowania fizycznego i doświadczalnej analizy odkształceń i obliczeń numerycznych do kształtowania i wymiarowania odlewów obciążanych cieplnie, badanie właściwości mechanicznych tworzyw zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej, analiza trwałości zmęczeniowej poprzez badania w zakresie małej liczby cykli LCF i MLCF, badania zmierzające do wiązania parametrów niskocyklowej próby zmęczeniowej MLCF i parametrów charakteryzujących strukturę materiału, szczególnie tworzyw odlewniczych (badania materiałograficzne).

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – zespołowa pierwszego stopnia, Nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/maj-maria-003158

Źródła do biogramu

Książki

  • Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 111
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 214

Inne

stan na dzień 27.02.2023