Elżbieta Pietrzyk-Sokulska

Z Historia AGH
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska.jpg
Nazwisko Pietrzyk-Sokulska
Imię / imiona Elżbieta
Tytuły / stanowiska Dr hab., inż., prof. IGSMiE PAN
Data urodzenia 1951
Miejsce urodzenia Olkusz


Dyscyplina/specjalności geologia, geologia surowców skalnych, ochrona środowiska w górnictwie węglowym, sozologia, geologia podstawowa, inżynieria i ochrona środowiska
Wydział Wydział Geologiczno-PoszukiwawczyDr hab., inż., prof. IGSMiE PAN Elżbieta Pietrzyk-Sokulska (1951-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia surowców skalnych, ochrona środowiska w górnictwie, sozologia, geologia podstawowa, inżynieria i ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się w 1951 roku w Olkuszu.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu.

W 1974 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1975 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Złóż i Surowców Skalnych Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. Współuczestniczyła w dokumentowaniu odsłonięć piaskowców karpackich, a następnie badaniu ich właściwości technicznych dla potrzeb opracowania "Mapy Surowców Skalnych Karpat" oraz "Atlasu Surowcowo-Geologicznego Bielskiego Okręgu Eksploatacji Surowców Skalnych". W trakcie opracowywania zetknęła się po raz pierwszy z tematyką sozologiczną.

W grudniu 1977 roku rozpoczęła pracę asystenta w zespole dr. inż. Janusza Dziewańskiego w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej AGH. Kontynuowała tam tematykę sozologiczną, współuczestnicząc w organizowaniu w AGH spotkań "Seminarium im. Walerego Goetla" poświęconych ochronie środowiska przyrodniczego i skutkom negatywnego wpływu różnych gałęzi przemysłu na jego komponenty i zdrowie ludzi.

W 1987 roku rozpoczęła pracę adiunkta w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Dokonała wówczas reorientacji swoich działań naukowych i zajęła się głównie problematyką ochrony środowiska.

W latach 1989-2000 była zastępcą, a w latach 2000-2007 kierownikiem Zakładu Sozologii, który z zakończeniem jej kadencji zakończył działalność.

W 2007 roku w Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH na podstawie rozprawy "Kryteria i kierunki adaptacji terenów po eksploatacji surowców skalnych. Studium dla wybranych obszarów Polski" uzyskała stopień doktora habilitowanego. Po habilitacji samodzielnie realizowała własne naukowe pomysły w tym zakresie, udokumentowane artykułami i monografiami.

Była również profesorem w Katedrze Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.

Autorka wielu publikacji.

Członek Komitetu Planeta Ziemia PAN.

Źródła do biogramu

Książki

  • Elżbieta Pietrzyk-Sokulska. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych w tle. Kraków 2023, s. 158-159
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 213
  • [Skład Osobowy AGH … 1976]. Kraków 1976, s. 171

Inne

stan na dzień 29.09.2023