Anton Sroka

Z Historia AGH
Anton Sroka
Antoni Sroka.jpg
Nazwisko Sroka
Imię / imiona Anton
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż
Data urodzenia 6 stycznia 1948
Miejsce urodzenia Katowice


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geotechnika górnicza, ochrona terenów górniczych, ochrona środowiska w rejonach górniczych, szkody górnicze
Wydział Wydział Geodezji GórniczejProf. dr hab. inż. Anton (Antoni) Sroka (1948-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geotechnika górnicza, ochrona terenów górniczych, ochrona środowiska w rejonach górniczych, szkody górnicze

Nota biograficzna

Urodził się 6 stycznia 1948 roku w Katowicach.

Od 1961 roku uczęszczał do Technikum Geodezyjnego. W latach 1966-1971 studiował na Wydziale Geodezji Górniczej AGH i otrzymał dyplom magistra inżyniera geodety górniczego. Pracę dyplomową z zakresu szkód górniczych napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kochmańskiego.

W 1971 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Zakładzie Rachunki Wyrównawczego i Metod Obliczeniowych Instytutu Geodezji Wydziału Geodezji Górniczej AGH. W 1975 roku na podstawie pracy "Wpływ postępu frontu eksploatacji górniczej na kształtowanie się wskaźników deformacji górotworu" napisanej pod kierunkiem prof. Józefa Wędzonego uzyskał stopień doktora. W latach 1975-1980 pracował na stanowisku adiunkta.

W 1980 roku opuścił Polskę.

W latach 1982-1984 był asystentem dydaktycznym, a w latach 1984-1990 profesorem Uniwersytetu Technicznego w Clausthal w Niemczech. W latach 1990-1999 pracował w koncernie węglowym Deutsche Steinkohle AG w Herne, odpowiadając za planowanie wydobycia górniczego w zakresie minimalizacji jego wpływu na powierzchnię i górotwór oraz minimalizacji sejsmiczności indukowanej. Był kierownikiem zespołu badawczego który przeprowadzał badania we wspomnianym zakresie. W 1999 roku został profesorem zwyczajnym w dziedzinie geodezji górniczej i szkód górniczych na Uniwersytecie Technicznym Bergakademie Freiberg. W latach 2003-2013 był dyrektorem Instytutu Geodezji Górniczej i Geodezji w TU Bergakademie Freiberg. W latach 2006-2009 był także dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi, Geotechniki i Górnictwa oraz w latach 2005-2012 dyrektorem szkoleniowo-eksperymentalnej kopalni "Reiche Zeche" i "Alte Elisabeth" we Freibergu.

W marcu 2000 roku przedstawił na Wydziale Górniczym AGH pracę "Dynamika eksploatacji górniczej z punktu widzenia szkód górniczych" na podstawie której uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie geomechaniki górniczej.

Od 2008 roku jest zatrudniony jako profesor w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

W 2012 roku Rada Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH poparła wniosku o nadanie dr hab. inż. Antoniemu Sroce tytułu profesora nauk technicznych.

W 2012 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

W kwietniu 2013 roku przeszedł na emeryturę, obejmując stanowisko profesora honorowego TU Bergakademie Freiberg, pozostając tam wykładowcą, a od połowy 2013 roku jest profesorem zwyczajnym w IMG PAN w Krakowie.

Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Geodetów Górniczych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał (ISRM) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Fundamentowania.

Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji z zakresu geodezji górniczej, geotechniki i geofizyki górniczej, a także metod obliczeniowych, kilkudziesięciu tematów naukowych i badawczych oraz wielu projektów i wdrożeń dla górnictwa.

Promotor 20 zrealizowanych prac doktorskich i recenzentem ponad 20 prac doktorskich oraz recenzentem wielu postępowań habilitacyjnych i profesorskich.

Jest organizatorem lub współorganizatorem sesji naukowych w TU Bergakademie Freiberg, takich jak Geokinematischer Tag i Altbergbau-Kolloquium (problemy starego górnictwa) oraz pomysłodawcą międzynarodowej konferencji im. Stanisława Knothego.

Tematyka realizowanych przez niego prac naukowo-badawczych i ekspertyz dla górnictwa krajowego i światowego lub urzędów państwowych wielu krajów dotyczy głównie obliczania deformacji terenu i skał oraz ich wpływu na powierzchnię obiektów w przypadku np.: eksploatacji złóż węgla, soli oraz rud żelaza i miedzi, eksploatacji złóż fluidalnych (ropy naftowej, gazu i siarki), drążenia tuneli, powstawania kawern, służących do magazynowania płynnych i gazowych zasobów energii, głębokich regionów geotermalnych, oraz podniesienia powierzchni terenu podczas likwidacji kopalń (poprzez zawadnianie).

Aktywnie pracuje na rzecz współpracy pomiędzy polskimi i niemieckim pracownikami naukowymi oraz specjalistami z przemysłu.

Członek Niemieckiego Towarzystwa Geotechnicznego, Niemieckiego Stowarzyszenia Geodetów Górniczych.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (dwukrotnie), Złota Odznaka "Zasłużony dal Górnictwa RP".

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 69, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1971/72]. Kraków 1973, s. 68
  • Sroka A.: Moje Akademie Górnicze. W: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : jubileusz 100-lecia królowej nauk górniczo-hutniczych. Poczet Gwarków Śląskich, Z. 11. Katowice 2019, s. 337-345
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 333, [foto]

Inne


stan na dzień 9.10.2020