Zofia Kalicka

Z Historia AGH
Zofia Kalicka
Zofia Kalicka.jpg
Nazwisko Kalicka
Imię / imiona Zofia
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 11 stycznia 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności chemia, chemia teoretyczna, metalurgia żelaza, energetyka, ochrona środowiska
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. Zofia Kalicka (1948–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, chemia teoretyczna, metalurgia żelaza, procesy metalurgiczne, układy dyspersyjne, energetyka, spalanie, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 11 stycznia 1948 roku w Krakowie.

W 1972 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku Chemia, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra chemii. W 1972 roku rozpoczęła Studia Doktoranckie w Zakładzie Chemii Teoretycznej UJ. Pracę doktorską z teorii perturbacyjnej płynów obroniła w 1977 roku i uzyskała stopień doktora nauk chemicznych.

Od 1977 roku zatrudniona w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Metalurgicznym (obecna nazwa: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej) na stanowisku naukowo-dydaktycznym, jako starszy asystent a następnie adiunkt. W latach 1977-2003 pracowała w Zakładzie Fizykochemicznych Podstaw Metalurgii, a w latach 2004-2018 w Katedrze Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska kierując Pracownią Chemii Procesów Spalania.

W 1981 roku odbyła dwumiesięczny staż naukowy w International Centre for Theoretical Physics w Trieście.

W 1999 roku na podstawie rozprawy "Rola układów dyspersyjnych w opisie rafinacji ciekłej stali" uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia.

W 2002 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH, w 2014 roku otrzymała tytuł profesora nauk technicznych.

Działalność naukowo-badawcza zawiera się w obszarze interdyscyplinarnym: chemia – metalurgia – energetyka. W metalurgii – procesy metalurgii ekstrakcyjnej, wtrącenia tlenkowe modyfikowane wapniem, układy dyspersyjne, właściwości powierzchniowe ciekłych żużli i stopów metali, modele numeryczne wspomagania technologii rafinacji stali. W energetyce – spalanie paliw gazowych i stałych w różnych atmosferach, spalanie fluidalne, współspalanie węgla z biomasą.

Działalność dydaktyczna na WIMiIP obejmuje głównie chemię, w mniejszym procesy spalania. Od 1981 roku objęła nauczanie chemii ogólnej na Wydziale, opracowując programy nauczania i skrypty do ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych oraz seminaryjnych. Prowadziła również wykłady w Międzywydziałowej Szkole Energetyki AGH oraz na kierunku Energetyka Wydziału Paliw i Energii.

W latach 2003-2009 była członkiem Rady Programowej Międzywydziałowej Szkoły Energetyki AGH, biorąc udział w tworzeniu programów Szkoły.

Promotor 3 prac doktorskich.

Autor lub współautor około 110 prac naukowych oraz 1 monografii, 3 książek i 17 wydań skryptów (7 tytułów). Współautor 7 opracowań naukowych w ramach współpracy z przemysłem oraz 1 dla SMS Demag (Niemcy).

Członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2012-2018) oraz Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN w Krakowie (od 2007 roku).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Rektora UJ, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kalicka-zofia-002745

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 100, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 136, [foto]

Inne

  • Informacje od prof. dr. hab. Zofii Kalickiej

stan na dzień 28.02.2023