Ryszard Franciszek Sroka

Z Historia AGH
Ryszard Franciszek Sroka
Ryszard Sroka.jpg
Nazwisko Sroka
Imię / imiona Ryszard Franciszek
Tytuły / stanowiska dr hab. inż., prof. nadzw. AGH
Data urodzenia 4 listopada 1964
Miejsce urodzenia Sędziszów Małopolski


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, metrologia elektryczna i elektroniczna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2016-2020, 2020-2024)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. KształceniaWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej20122016
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej20162020
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej20202024

dr hab. inż., prof. nadzw. AGH Ryszard Franciszek Sroka (1964–)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, metrologia elektryczna i elektroniczna, modelowanie i symulacja systemów pomiarowych, metody i algorytmy pomiaru kąta przesunięcia fazowego, wieloczujnikowe systemy do pomiaru parametrów ruchu drogowego, metody fuzji danych w pomiarach

Nota biograficzna

Urodził się 4 listopada 1964 roku w Sędziszowie Małopolskim.

Absolwent Technikum Elektryczno-Mechanicznego w Sędziszowie Małopolskim.

W 1984 roku rozpoczął studia w AGH na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, które ukończył w 1989 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. Praca magisterska "Indukcyjny czujnik mikroprzesunięć liniowych" została wyróżniona przez Radę Miasta Krakowa.

Z AGH związany od 1 grudnia 1988 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako pracownik techniczny w Zakładzie Metrologii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

Po uzyskaniu dyplomu w 1989 roku zatrudniony jako asystent stażysta (1989-1990) na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Metrologii. W latach 1990-1995 pracował jako asystent, następnie adiunkt (1995-2012). Rozprawę doktorską "Analiza właściwości pomiarowych układów parametrycznej liniowej modulacji fazy o dużej dewiacji" obronił w 1995 roku, a w roku 2009 na podstawie monografii "Fuzja danych w pomiarach parametrów ruchu drogowego" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2012 roku mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

W latach 2009-2016 zastępca kierownika Katedry Metrologii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, a w kadencji 2016-2020 i 2020-2024 Dziekana WEAIiIB.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomiarów wielkości nieelektrycznych, pomiarów kąta przesunięcia fazowego, pomiarów w ruchu drogowym oraz fuzji danych i modelowania systemów pomiarowych.

Autor i współautor ponad 130 publikacji naukowych, w tym kilku monografii, rozdziałów w książkach, licznych artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz referatów konferencyjnych.

W latach 1994 2016 uczestniczył w realizacji wielu grantów i projektów badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Trzykrotnie pełnił funkcję kierownika projektów badawczych (1996-2002).

Promotor i recenzent licznych prac inżynierskich i magisterskich.

Promotor jednej rozprawy doktorskiej.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1994). Członek International Society for Weigh-In-Motion (od 2008), IEEE Solid-State Circuits Society (od 2012), Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) Polska. Członek Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 2003) i jej Sekretarz (2007-2010, 2016-).

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2015), Odznaczenie Honoris Gratia (2017), Nagroda zespołowa I stopnia im. Profesora Władysława Taklińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki (2011), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą książkę o tematyce transportowej (2012), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Honoris Gratia przyznany przez Prezydenta Krakowa. Kilkanaście razy otrzymał Nagrodę Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sroka-ryszard-001414

Źródła do biogramu

Książki

  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. Komitet Organizacyjny Jubileuszu Obchodów 45-lecia WEAiE. Kraków 1999, s. 149, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego [AGH]. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 160-161, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 333-334

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18, [foto]
  • Informacje kadrowe. Biuletyn AGH 2012, nr 54/55, s. 16
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12
  • Odznaczenia, nagrody i stypendia wręczone podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 5
  • Z sieci. Biuletyn AGH 2012, nr 60, s. 14

Inne

stan na dzień 01.08.2018