Pomiary deformacji w budownictwie tunelowym i górnictwie