Maciej Manecki

Z Historia AGH
Maciej Manecki
Maciej Manecki.jpg
Nazwisko Manecki
Imię / imiona Maciej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 30 grudnia 1960
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geologia, nauki chemiczne, geochemia, mineralogia, ochrona środowiska, petrografia
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaProf. dr hab. inż. Maciej Manecki (1960-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, nauki chemiczne, geochemia, mineralogia, ochrona środowiska, petrografia

Nota biograficzna

Urodził się 30 grudnia 1960 roku w Krakowie.

W 1979 roku w I liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie uzyskał maturę.

W 1986 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH. Pracę magisterską "Geochemia i petrografia dolerytów", napisał pod kierunkiem profesora Włodzimierza Parachoniaka. W 1989 roku ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność chemia nieorganiczna, a praca napisana pod kierunkiem docenta Tadeusza Senkowskiego nosiła tytuł "Podstawienia izomorficzne w minerałach węglowodanowych ze Spitsbergenu".

W 1986 roku rozpoczął pracę w Katedrze Mineralogii, Petrografii i Geochemii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W 1993 roku wyjechał do USA, gdzie w drodze konkursu uzyskał stypendium doktoranckie w Department of Geology, Kent State University. Tam też w 1999 roku na podstawie pracy "Reactions of aqueous Pb(II) with apartites", której promotorem była dr Patricia Maurice, uzyskał doktorat. W tym samym roku wrócił do AGH i nostryfikował amerykański doktorat "Reakcje roztworów Pb(II) z apatytami".

W 2000 i 2004 roku odbył staże naukowe w University of Notre Dame w Indianie w USA.

Kilkakrotnie był zapraszany do USA na semestralne pobyty z wykładami z geochemii.

W 2009 roku na podstawie rozprawy "Rola i dynamika przemian piromorfitu Pb5(PO4)3Cl w środowisku" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2015 roku został profesorem AGH.

W 2020 roku otrzymał tytuł profesora.

Obecnie pracuje w Katedrze Mineralogii, Petrografii i Geochemii WGGiOŚ.

Przez dwie kadencje był członkiem Senatu AGH.

Promotor 5 prac doktorskich.

Autor ponad 300 publikacji.

Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Jest mocno zaangażowany w działalność dydaktyczno-wychowawczą. Od wielu lat jest opiekunem naukowym Sekcji Mineralogii i Petrografii Studenckiego Koła Naukowego Geologów AGH.

Wśród rozwijanych przez niego kierunków badań wymienić należy: mineralogie, geochemię, geomikrobiologię, geochemię i ochronę środowiska.

Od czasów studenckich współorganizuje i uczestniczy w wyprawach polarnych. Odbył kilkanaście geologicznych ekspedycji do Arktyki. Wielokrotnie był uczestnikiem wypraw na Spitsbergen. Ma dobre i liczne kontakty z geochemikami i mineralogami USA.

Członek Mineralogical Society of Ameryca, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego i Polskiego Towarzystwa Synchrotronowego.

Jest synem profesora Andrzeja Maneckiego.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/manecki-maciej-004994

Źródła do biogramu

Książki

  • Maciej Manecki. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 78
  • Maciej Manecki. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych w tle. Kraków 2023, s. 117-120
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 221, [foto]

Inne

stan na dzień 22.09.2023