Jerzy Jedliński

Z Historia AGH
Jerzy Jedliński
Jerzy Jedlinski.jpg
Nazwisko Jedliński
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 7 stycznia 1956
Miejsce urodzenia Częstochowa


Dyscyplina/specjalności fizykochemia ciała stałego, inżynieria materiałowa, fizykochemia powierzchni, nauki chemiczne
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (2020–2024)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20202024

Dr hab. inż., prof. AGH Jerzy Jedliński (1956–)

Dyscyplina/specjalności: fizykochemia ciała stałego, inżynieria materiałowa, fizykochemia powierzchni, nauki chemiczne

Nota biograficzna

Urodził się 7 stycznia 1956 roku w Częstochowie.

W 1974 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bochni.

W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Matematyki i Fizyki (kierunek fizyka) Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1981 roku na Wydziale Metalurgicznym AGH (kierunek fizyka metali i metaloznawstwo).

Początkowo pracował w PAN.

W 1982 roku rozpoczął pracę na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Wpływ implantowanego itru na kinetykę i mechanizm wysokotemperaturowego utleniania międzymetalicznego związku beta-NiAl" uzyskał doktorat.

W latach 1989-1990 był stypendystą Fundacji Alexandra von-Humbolta w Uniwersytecie Technicznym w Clausthal-Zellerfeld, gdzie następnie przez kolejne trzy lata kontynuował badania w ramach stażu naukowego.

Po powrocie w 1993 roku został delegowany do Pracowni Spektroskopii Powierzchni Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Struktury (SLAFiBS), afiliowanego przy UJ. W 1994 roku został kierownikiem tej Pracowni.

W latach 1997–2002 był kierownikiem Uczelnianej Pracowni Spektroskopii Powierzchni.

Jego główna tematyka badawcza to fizykochemia i nauka o materiałach, korozja materiałów w wysokich temperaturach w środowiskach gazowych i materiały do pracy w wysokich temperaturach, nowoczesne metody badania składu powierzchni materiałów.

W 2012 roku na podstawie rozprawy "Mechanizm wysokotemperaturowego utleniania oraz wywołanej nim degradacji jednofazowych materiałów żaroodpornych z grupy alumina formers" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2020 roku został dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Jest autorem lub współautorem ponad 120 publikacji, edytował dwie książki w zagranicznym wydawnictwie naukowym, Uczestniczył w ponad 60 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

W latach 2006-2008 był pełnomocnikiem Rektora AGH ds. współpracy regionalnej i rozwoju. Od 2015 roku jest pełnomocnikiem Rektora ds. Nowej Huty i projektu NH2.

Jest członkiem komitetów redakcyjnych dwóch czasopism naukowych: „Materials Science Forum” i „Materials at High Temperatures” oraz komitetów naukowych cyklicznych międzynarodowych konferencji.

Działalność badawczą prowadzi w oparciu o współpracę międzynarodową, w ramach wspólnych projektów i badań, czego rezultatem są również liczne publikacje. Prowadził badania, między innymi, we współpracy z ośrodkami w: USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii. Wygłaszał wiele referatów na zaproszenie i konferencyjnych, w tym: plenarny na konferencji Gordon Research Conference (High Temperature Corrosion). Koordynował, kierował lub brał udział w wielu projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych, w tym: Brite/EuRam i Copernicus (Unia Europejska), Fundacji Volkswagena (Niemcy), na zlecenie United Technologies Corporation - Pratt & Whitney (USA).

Niezwykle aktywnie uczestniczy w działalności samorządowej i administracyjnej.

W latach 1994-2002 był radnym Miasta Krakowa, następnie w latach 1998-2002 był wiceprezydentem Miasta Krakowa. W tym czasie był głównym twórcą i koordynatorem pionierskiego zintegrowanego programu "Bezpieczny Kraków" (nagroda Stowarzyszenia Miast Europejskich "EUROCITIES") oraz programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (nagroda Związku Miast Polskich), a także inicjatorem ustanowienia nagród i stypendiów edukacyjnych oraz sportowych Miasta Krakowa. W okresie 1999-2003 był sekretarzem Zarządu Związku Miast Polskich, a w latach 2005-2006 radnym Województwa Małopolskiego. W latach 2006-2010 brał udział w dwóch opracowaniach typu Foresight technologiczny dla Województwa Małopolskiego, w latach 2008-2010 był doradcą Marszałka Województwa Małopolskiego ds. społeczeństwa wiedzy, a w latach 2007-2010 doradcą Marszałka Województwa Małopolskiego ds. rozwoju społeczeństwa wiedzy. W latach 2010-2011 uczestniczył w projekcie „Broker innowacji”, realizowanym przez Krakowski Park Technologiczny i Województwo Małopolskie.

Członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jedlinski-jerzy-004087

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 145, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 84
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 22, s. 3
  • Jedliński J.: Mamy unikalna w skali kraju aparaturę pomiarową : rozmowa - wywiad dr. Józefa Szerłomskiego z dr inż. Jerzym Jedlińskim, adiunktem w Katedrze Fizykochemii Ciała Stałego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Rozm. J. Szerłomski. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 37, s. 2-5

Inne

stan na dzień 25.01.2023