Jadwiga Kazimiera Szczepańska-Plewa

Z Historia AGH
Jadwiga Kazimiera Szczepańska-Plewa
Jadwiga Szczepańska.jpg
Nazwisko Szczepańska-Plewa
Imię / imiona Jadwiga Kazimiera
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 12 marca 1942
Miejsce urodzenia Sompolni


Dyscyplina/specjalności geologia, górnictwo i geologia inżynierska, hydrogeologia, hydrogeochemia, ochrona wód, ochrona środowiska
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Kazimiera Szczepańska-Plewa (1942-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, górnictwo i geologia inżynierska, hydrogeologia, hydrogeochemia, ochrona wód, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 12 marca 1942 roku w Sompolnie w powiecie konińskim.

W 1965 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1965 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie Geologicznej Obsługi Kopalń Katedry Geologii Kopalnianej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy "Geologiczno-inżynierska charakterystyka poflotacyjnych utworów osadnikowych kopalni Piaseczno" obronionej w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WG-P uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych.

W 1988 roku uzyskała habilitację.

W 1994 roku uzyskała tytuł naukowy profesora.

Do głównych tematów jej zainteresowań naukowych należały geologia inżynierska, gruntoznastwo, hydrogeochemia, monitoring wód, ocena stanu chemicznego wód, oddziaływanie obiektów uciążliwych na środowisko wodno-gruntowe.

W latach 1992-1997 była kierownikiem Pracowni Ochrony Wód, następnie od 1998 roku kierownikiem Zakładu Hydrogeologii i Ochrony Wód Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.

W latach 1997-2000 była członkiem Rektorskiej Komisji ds Aparatury Naukowej AGH.

Od 2012 roku na emeryturze.

Autorka lub współautorka około 220 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 2 podręczników i 10 rozdziałów w monografiach oraz 2 patenty.

Kierowała 10 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN, MNiSzW, MŚ, NCBiR i NCN. Ma też w dorobku ponad 100 prac niepublikowanych wykonanych na zamówienie różnych sektorów przemysłu krajowego i ponad 500 opinii, dokumentacji i recenzji artykułów zamieszczanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych.

Była promotorem 7 prac doktorskich, 145 magisterskich i 22 prac inżynierskich.

Była kierownikiem akredytowanego laboratorium hydrogeochemicznego KHiGI.

W latach 1990-1996 była kierownikiem Pracowni Geologii Inżynierskiej w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Była wykonawcą wielu projektów międzynarodowych.

Członek Komisji Opiniotwórczej Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Komisji XI ds. Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami, Komisji Opracowań Kartograficznych przy Ministrze Środowiska, Komisji Opiniodawczej Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Komisji ds. Zagrożeń Wodnych, Gospodarki Odpadami oraz Likwidacji Zakładów Górniczych,Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Kolegium Redakcyjnego "Archives of Envronmental Protection. Polish Academy of Sciences", Komisji Nauk Geologicznych PAN,

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka "za zasługi dla województwa konińskiego", Srebrna Odznaka "za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej", Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szczepanska-plewa-jadwiga-002135

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 202
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/66]. Kraków 1967, s. 62
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 351-352, [foto]
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 124-125

stan na dzień 18.12.2020