Irena Smolarska

Z Historia AGH
Irena Smolarska
Irena Smolarska.jpg
Nazwisko Smolarska
Imię / imiona Irena
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 20 lutego 1928
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 17 października 1972
Miejsce śmierci Kanada
Dyscyplina/specjalności geologia, górnictwo i geologia inżynierska, mineralogia, petrografia
Wydział Wydział Geologiczno-PoszukiwawczyDr hab. inż. Irena Smolarska (1928-1972)

Dyscyplina/specjalności: geologia, górnictwo i geologia inżynierska, mineralogia, petrografia

Nota biograficzna

Urodziła się 20 lutego 1928 roku w Krakowie. Zmarła 17 października 1972 roku w Kanadzie. Zmarła tragicznie w trakcie podróży naukowej.

W 1956 roku ukończyła studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH uzyskując stopień magistra inżyniera geologa.

W 1957 roku rozpoczęła pracę asystenta technicznego w Zakładzie Surowców Metalicznych Katedry Mineralogii i Petrografii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1966 roku na podstawie pracy "Charakterystyka złoża rud cynku i ołowiu w obszarze chrzanowskim (kopalnia Trzebionka)", napisanej pod kierunkiem profesora Huberta Gruszczyka, uzyskała stopień doktora nauk technicznych, następnie została awansowana na stanowisko adiunkta.

W 1969 roku przeszła do pracy w Zakładzie Metodyki Poszukiwań Złóż Instytutu Mineralogii i Złóż Surowców Mineralnych W G-P.

W 1972 roku na podstawie rozprawy "Studia nad okruszcowaniem triasu w Polsce" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W latach 1961-1965 była organizatorem i kierownikiem naukowym 4 zagranicznych wycieczek studenckich do NRD i Czechosłowacji.

W latach 1969-1972 była współorganizatorem staży prof. J. D. Ridge'a z Uniwersytetu Pensylwańskiego, dr. M. Violo z Uniwersytetu w Cagliari na Sardynii oraz prof. W. Uytenbogaarta z Uniwersytetu w Amsterdamie.

W 1964 roku współpracowała przy organizacji Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, a następnie przy organizacji wycieczek kongresowych i zjazdowych.

Opiekowała się grupą studencką żeńskiego Domu Studenta oraz Koła Naukowego Katedry Złóż Rud.

Jej działalność naukowo-badawcza koncentrowała się przede wszystkim na śląsko-krakowskich złożach rud cynku i ołowiu. Równolegle z problematyką złożową, związaną z rudami cynkowo-ołowiowymi, zajmowała się szeregiem problemów surowcowo-złożowych takich jak: poznanie skał przeobrażonych towarzyszących żyle kwarcowej w Sadach na Dolnym Śląsku, badanie skały kwarcowej w Kraskowie na Dolnym Śląsku, identyfikacja minerałów uranu w niecce wewnętrzno-sudeckiej na Dolnym Śląsku, opracowanie metodyki badań rud galmanowych ze złoża kopalni "Bolesław", badanie złoża barytu w Boguszowie na Dolnym Śląsku, badanie skał oolitowych z obszaru monokliny przedsudeckiej, poznanie roli glaukonitu w warstwach pstrego piaskowca z monokliny przedsudeckiej.

Współuczestniczyła również w opracowaniu szczegółowej mapy metalogenicznej złoża w obszarze Olkusza.

Wygłosiła 17 referatów na konferencjach, zjazdach i sesjach naukowych.

Autorka i współautorka ponad 40 publikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Komisji Nauk Mineralogicznych PAN, Society for Geology Applied to Mineral Deposits, Society of Economic Geologists, International Association for the Genesis of Ore Deposits.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 195
  • [Skład Osobowy AGH … 1957/58]. Kraków 1958, s. 107
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 329, [foto]

Artykuły

  • Gruszczyk H.: Irena Smolarska (1928-1972). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1973, T. 43, z. 4, s. 595-600, [foto]

Inne