Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET - KRAKÓW

Z Historia AGH
Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET - KRAKÓW
Rok założenia 1973
Rok przekształcenia/likwidacji 1992
Pochodzi od -
Przekształcony na: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET - KRAKÓW

W roku 1971, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wystąpiło z wnioskiem do władz państwowych o zakupienie nowoczesnego, dużego i wielodostępowego komputera dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego i utworzenie międzyuczelnianego centrum komputerowego. W wyniku tych działań, Zarządzeniem Nr 28/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 23 marca 1973 r. utworzono Środowiskowe Centrum Obliczeniowe "CYFRONET" - KRAKÓW, jako jednostkę organizacyjną Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z siedzibą w Krakowie.

Głównymi użytkownikami Środowiskowego Centrum Obliczeniowego "CYFRONET" - KRAKÓW byli: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna, Akademia Wychowania Fizycznego, Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, placówki naukowe Krakowskiego Oddziału PAN oraz inne placówki naukowe Krakowa. Do zadań Centrum należało m.in. wykonywanie obliczeń numerycznych dla potrzeb środowiska naukowego miasta Krakowa, współdziałanie w pracach naukowo-badawczych i procesie dydaktycznym realizowanym w ww. środowisku.

Od lat 90-tych Komitet Badań Naukowych finansuje rozwój krakowskiej miejskiej sieci komputerowej. Z inicjatywy Komitetu Badań Naukowych została powołana Krakowska Rada Użytkowników Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej (KDMO) i Miejskiej Sieci Komputerowej (MAN), w jej skład weszli przedstawiciele uczelni i instytucji naukowych.

W 1992 Środowiskowe Centrum Obliczeniowe "CYFRONET" - KRAKÓW zmienia nazwę na: Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET - KRAKÓW.

W sytuacji braku możliwości finansowania CYFRONETU przez Komitet Badań Naukowych, na posiedzeniu Rady Naukowej ACK CYFRONET wszyscy członkowie opowiedzieli się za inkorporacją CYFRONETU w AGH.

Na posiedzeniu Senatu AGH w dniu 24 czerwca 1998 r. Rektor prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz przedstawił projekt utworzenia nowej jednostki organizacyjnej o nazwie Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET.

Senat AGH uchwałą nr 64 z dnia 24 czerwca 1998, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza jednostki organizacyjnej o nazwie Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET, na zasadzie samodzielności finansowej w ramach budżetu Uczelni.

Zarządzeniem nr 14, Rektora prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza z dnia 8 października 1998 r., utworzono z dniem 1 stycznia 1999 r. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Do zadań Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH należy przede wszystkim: udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług informatycznych wyższym uczelniom, podmiotom realizującym badania naukowe oraz jednostkom edukacyjnym ; prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii informatycznej.

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH eksploatuje bogato oprogramowane, najszybsze w Polsce - superkomputery, wysoko notowane na światowej liście TOP500.

Zarządzeniem nr 75, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., z dniem 1 października 2019 r. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH otrzymało status jednostki pomocniczej.

Władze Centrum

 FunkcjaRok odRok do
Marian NogaKierownik19881989

Osoby związane z Centrum

Przypisy


Bibliografia

Książki

  • Academic Computer Centre Cyfronet AGH : 2019. Kraków [2018]

Inne

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 10.06.2021