Maria Szymańska-Czaja

Z Historia AGH
Maria Szymańska-Czaja
Maria Czaja.jpg
Nazwisko Szymańska-Czaja
Imię / imiona Maria
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 grudnia 1950
Miejsce urodzenia Turza


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, badania właściwości materiałów drobnouziarnionych, utylizacja odpadów mineralnych i specjalnych, odpady komunalne
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Maria Szymańska-Czaja (1950-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, badania właściwości materiałów drobnouziarnionych, utylizacja odpadów mineralnych i specjalnych, odpady komunalne

Nota biograficzna

Urodziła się 26 grudnia 1950 roku w miejscowości Turza koło Gorlic.

W 1974 roku ukończyła Wydział Górniczy AGH.

W 1974 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Laboratorium Mikromerytyki Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH.

W 1997 roku na podstawie pracy "Zależność powierzchni właściwej od innych własności geometrycznych materiałów drobno uziarnionych" uzyskała doktorat. Od 1998 roku była adiunktem.

Od 2003 roku była zastępcą kierownika Katedry Ekologii Terenów Górniczych WGiG.

W 2015 roku przeszła na emeryturę.

Autorka około 30 publikacji.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin //////////////////////////////////////

Urodziła się 26 grudnia 1950 roku w Turzy koło Gorlic. Szkołę podstawową ukończyła w roku 1964 podejmując naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach, które ukończyła maturą w 1968 roku. Od 1968 roku studiowała na Wydziale Górniczym AGH gdzie uzyskała stopień magistra inżyniera i dyplom w specjalności „Przeróbka Kopalin Stałych” Od 1. kwietnia 1974 roku podjęła pracę na Wydziale Górniczym AGH w Instytucie Przeróbki Surowców Mineralnych na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego przechodząc przez wszystkie stopnie kariery nauczyciela akademickiego. W latach 1975 1976 uzupełniła swoje kompetencje naukowe i dydaktyczne kończąc Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki Wyższego Szkolnictwa Technicznego i Studium Podyplomowe Przeróbki Kopalin. W pracy naukowej specjalizowała się analizach mikromery tycznych materiałów drobno uziarnionych. W roku 1997 pod kierunkiem prof. Kazimierza Sztaby obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Zależność powierzchni właściwej od innych właściwości materiałów drobno uziarnionych”. Od 1 października 1999 roku po utworzeniu na wydziale Górniczym Katedry Ekologii Terenów Przemysłowych weszła w jej skład osobowy podejmując między innymi prowadzenie spraw dydaktyki. W latach 2003 do 2010 pełniła funkcję zastępcy kierownika katedry ds. dydaktycznych. W Katedrze Ekologii Terenów Przemysłowych, a potem w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców zajmowała się ochroną środowiska na terenach poprzemysłowych i gospodarką odpadami. W roku 2008 przeszła na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. W roku 2011 osiągając wiek emerytalny została zatrudniona na ½ etatu do końca roku 2015, kiedy przeszła na emeryturę. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych. Od roku 1988 pracowała aktywnie w Polskim Towarzystwie Przeróbki Kopalin, gdzie przez wiele lat była członkiem Komisji Rewizyjnej. Za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne była wielokrotnie honorowana nagrodą Rektora AGH. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Od roku 1974 zamężna. Posiada dwójkę dzieci.

///////////////////////////////////////////////////

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/szymanska-czaja-maria-04305

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 157
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 153, 244
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 19, s. 32
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 134
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 361, [foto]
  • Złota kronika niezwykłego rocznika 1967-1973 : w 50. rocznicę immatrykulacji na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, 30 czerwca 2017. Red. J. Kuśnierz. Kraków 2017, s. 82-92, [foto]

Artykuły

Inne

  • Informacja od p. Piotra Czai - męża [inf. z dnia 24.02.2021]


stan na dzień 26.02.2021