Jerzy Władysław Kwaśniewski

Z Historia AGH
Jerzy Władysław Kwaśniewski
Jerzy Władysław Kwaśniewski.jpg
Nazwisko Kwaśniewski
Imię / imiona Jerzy Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 23 kwietnia 1952
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, urządzenia i systemy transportowe, transport linowy, diagnostyka techniczna, systemy bezpieczeństwa, sztuczna inteligencja
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Władysław Kwaśniewski (1952- )

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, urządzenia i systemy transportowe, transport linowy, diagnostyka techniczna, systemy bezpieczeństwa, sztuczna inteligencja

Nota biograficzna

Urodził się 23 kwietnia 1952 roku w Krakowie.

W 1976 roku ukończył studia na kierunku Automatyka Hutnicza na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Środowiskowym Laboratorium Badania Lin Stalowych i Urządzeń Transportu Linowego Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Wpływ parametrów konstrukcyjnych głowic defektografów magnetycznych lin stalowych na ich właściwości metrologiczne", której promotorem był profesor Zygmunt Kawecki, uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W 2002 roku na podstawie rozprawy "Zastosowanie wybranych metod analizy sygnałów niestacjonarnych w diagnozowaniu lin i rur stalowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2004 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH. W 2013 roku uzyskał tytuł profesora, a w 2014 roku stanowisko profesora zwyczajnego.

Od 2013 roku pełni funkcję kierownika Katedry Transportu Linowego (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Autor ponad 300 publikacji, 35 patentów (w tym 11 patentów zagranicznych), 43 zgłoszeń patentowych (w tym 18 zagranicznych), 8 wzorów użytkowych, 3 norm, a także 10 umów licencyjnych.

Kierował 12 projektami krajowymi i unijnymi, zrealizował ponad 230 prac naukowo-badawczych dla przemysłu.

Jest promotorem 6 prac doktorskich oraz ponad 40 prac dyplomowych.

Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020, członek i kierownik Ośrodka Szkoleniowego i Egzaminacyjnego AGH KTL przy Urzędzie Dozoru Technicznego, przewodniczący Rady Programowej Targów Dźwigowych EURO-LIFT oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Oceny Wniosków w ramach Przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Technologiczna I”. Od 2003 roku członek Zespołu Certyfikacji i Współpracy Międzynarodowej przy Urzędzie Dozoru Technicznego, od 2004 roku przewodniczący Krajowego Forum Konsultacyjnego ds. Dźwigowych przy Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, w latach 1994 - 2010 członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 163 ds. Lin i transportu linowego przy Polskiej Komisji Normalizacyjnej, od 2010 członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 7 ds. Diagnostyki technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagroda Wielkiej Kapituły w Zakresie Badań Nieniszczących, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa”, Zasłużony Działacz Kultury, nagroda Rektora za pracę naukowo-badawczą, zespołowe i indywidualne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, nagrody Rektora AGH za działalność naukowo-dydaktyczną, zespołowa nagroda Rektora AGH II stopnia za działalność dydaktyczną, nagrody organizacyjne Rektora AGH, nagrody jubileuszowe, Medal "Za Zasługi dla Wynalazczości"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kwasniewski-jerzy-wladyslaw-002664

Źródła do biogramu

Książki

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 12, 224-223, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 190, [foto]

Artykuły

  • Rosół P.: Medale "Za Zasługi dla Wynalazczości". Biuletyn AGH 2022, nr 170, s. 25-27, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 112

Inne

  • Informacje od Prof. dr hab. inż. Jerzego Władysława Kwaśniewskiego

stan na dzień 30.08.2023