Alicja Justyna Kicińska

Z Historia AGH
Alicja Justyna Kicińska
Alicja Kicińska.jpg
Nazwisko Kicińska
Imię / imiona Alicja Justyna
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 12 października 1971
Miejsce urodzenia Limanowa


Dyscyplina/specjalności geologia, geochemia, geologia ogólna, ochrona środowiska, inżynieria i ochrona środowiska, geoturystyka
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Alicja Justyna Kicińska (1971-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geochemia, geologia ogólna, ochrona środowiska, inżynieria i ochrona środowiska, geoturystyka

Nota biograficzna

Urodziła się 12 października 1971 roku w Limanowej.

W 1990 roku zdała maturę w I liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym.

W 1990 roku rozpoczęła studia na kierunku hydrogeologia, geologia górnicza i inżynierska na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. Na drugim roku studiów przeszła na indywidualny tok studiowania, co pozwoliło jej podjąć naukę na drugim kierunku - ochrona środowiska. W trakcie studiów - dzięki międzynarodowemu programowi wymiany studentów „Tempus”, w semestrze VIII, odbyła 4-miesięczny staż naukowy w Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie na Wydziale Biologii w Katedrze Ekologii i Ekotoksykologii. W trakcie stażu prowadziła badania związane z oddziaływaniem przemysłu metalurgicznego na strukturę glebowo-roślinną. Efektem tej działalności było napisanie pracy „Grasses performance on metal contaminated soils” pod kierunkiem prof. W.H.O. Ernsta. Po powrocie do kraju kontynuowała swoje zainteresowania badawczo-naukowe w AGH.

W 1994 roku ukończyła studia. Pracę magisterską "Metale ciężkie w układzie gleba-rośliny w rejonie oddziaływania huty cynku” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Edeltraudy Helios-Rybickiej obroniła z wynikiem celującym.

Studia ukończyła z wyróżnieniem otrzymując Srebrny Medal im. St. Staszica dla Wzorowego Absolwenta AGH.

W latach 1994-1999 była studentką Studium Doktoranckiego Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, gdzie prowadziła dalsze badania naukowe związane z oddziaływaniem przemysłu wydobywczo-metalurgicznego na gleby i wybrane gatunki roślin.

W 1999 roku na podstawie pracy "Metale ciężkie w glebach i w roślinach na wybranych obszarach oddziaływania przemysłu hutniczego", której promotorem była profesor Edeltrauda Helios-Rybicka, otrzymała stopień doktora.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Zróżnicowanie geochemiczne obszaru Beskidu Sądeckiego i jego wpływ na obieg wybranych pierwiastków" otrzymała stopień doktora habilitowanego.

W 2023 roku uzyskała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Autorka ponad 150 publikacji.

Promotor ponad 90 prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich i licencjackich, jak również 2 obronionych prac doktorskich)

Założycielka i pierwszy opiekun Studenckiego Koła Naukowego "Geoturystyka".

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Komisji Nauk Geologicznych PAN - przewodnicząca od 2019 roku, Komisji Geoinformatyki PAU, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

W 2022 roku została powołana na Członka Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, na kadencję 2023-2028. Na pierwszym posiedzeniu tej Rady została wybrana jej Przewodniczącą.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Medal im. St. Staszica dla Wzorowego Absolwenta AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kicinska-alicja-005039

Źródła do biogramu

Książki

  • Alicja Kicińska. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych w tle. Kraków 2023, s. 82-83
  • [Skład Osobowy AGH … 1966-67]. Kraków 1967, s. 15
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 147, [foto]

Inne

stan na dzień 15.01.2024