Zofia Blaschke

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zofia Blaschke
Zofia Blaschke.jpg
Nazwisko Blaschke
Imię / imiona Zofia
Tytuły / stanowiska Dr inż
Data urodzenia 22 października 1940
Miejsce urodzenia LipnicaWydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej

Dr inż. Zofia Blaschke (1940-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

Urodziła się 22 października 1940 roku w Lipnicy koło Kolbuszowej.

W 1963 roku ukończyła wydział Górniczy AGH i na podstawie pracy dyplomowej „Określenie ekonomicznie najkorzystniejszego sposobu przeróbki mechanicznej węgla surowego z KWK Murcki” uzyskała stopień magistra inżyniera.

Na trzecim roku studiów rozpoczęła studiowanie kolejnej specjalności: przeróbkę surowców mineralnych.

Po ukończeniu studiów odbyła roczny staż asystencki w Katedrze Chemii Krzemianów na Wydziale Ceramicznym AGH. Następnie podjęła pracę w Centralnym Laboratorium Badawczym Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego (CLB JMZPW) przy KWK "Wesoła". Zajmowała się badaniami nad jakością, odsiarczaniem i wzbogacaniem węgla.

W 1969 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Górniczym z zakresu przeróbki surowców mineralnych, pozostając nadal pracownikiem CLB JMZPW.

W 1972 roku na podstawie pracy „Gospodarka wodno-mułowa w przeróbce pirytonośnych odpadów węglowych” uzyskała doktorat. Następnie na podstawie porozumienia stron pomiędzy AGH a KWK "Wesoła" została w 1972 roku przeniesiona służbowo i zatrudniona ??????? w Instytucie Nowych Konwersji Energii??????? AGH, a następnie w Instytucie Przeróbki Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH.???????

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przeróbki mechanicznej oraz gospodarki wodno-mułowej w przeróbce mechanicznej.

Specjalizuje się w zakresie gospodarki wodno-mułowej w zakładach przeróbczych, technologii wzbogacania i odsiarczania węgla, flokulacji selektywnej i aglomeracji olejowej.

W latach 1979-1996 była kierownikiem Zakładu Specjalnych Metod Wzbogacania Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych WYDziału ???????? AGH.

Równolegle w latach 1982-1986 była zastępcą dyrektora Instytutu. ?????

W latach 1990-1991 była kierownikiem studium podyplomowego z zakresu Gospodarki Wodno-Mułowej w Zakładach Przeróbki Mechanicznej. ??????

W latach 1996-1999 była dyrektorem Instytut nosił wówczas nazwę Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów). ???????

Od 2001 roku jest na emeryturze, jednakże dalej była pracownikiem AGH.

W latach 2011-2015 pracowała nad technologiami wybranych surowców mineralnych.


Opublikowała ponad 100 prac. Dla celów dydaktycznych opracowała dwa skrypty. Brała udział, jako współautor, w opracowywaniu 26 rozdziałów „Przeróbka Mechaniczna” do 14 podręczników z cyklu Surowce Mineralne Świata.

Opiniowała projekty budowy nowych i modernizacji starych zakładów przeróbki węgla, prowadziła prace badawcze dla potrzeb projektowania technologii wzbogacania węgla i oczyszczania wód obiegowych. Rezultaty swych prac prezentowała na krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach (Sydney, New Delhi, Tokio, Halifax, Ankara, Seul, Aachen, Acapulco, Koszyce, Herlany, Las Vegas, Lisbona) jest współautorem referatu na Kongres Przeróbki Węgla w St. Petersburgu 2016.

Była też referentem na IV-th Inter-national Conference of Women Engineers and Scientists w 1975 roku. Przetłumaczyła z języka bułgarskiego książkę, wydaną w 1987 roku, pt. „Flokulacja selektywna” dla Wydawnictwa Śląsk. Posiada też dwa patenty i jeden wdrożony projekt racjonalizatorski.

///////////////////////////////////


Aktywnie działała w wielu organizacjach. Od 1966 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

W latach 1979-1996 była przewodniczącą Komisji Przeróbki Kopalin Zarządu Oddziału Kraków.

W latach 1996-2000 była członkiem Komisji Analizy Surowców i Produktów Mineralnych w Komitecie Chemii Analitycznej PAN. W latach 1991-2006 była członkiem Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych w Komitecie Górnictwa PAN.

W latach od 1994 do 2005 była członkiem Komisji Normalizacyjnej ds. Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Jest członkiem Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Od 1995 roku działała w Polskim Towarzystwie Przeróbki Kopalin, będąc jego członkiem założycielem.

W latach 2001-2003 była Wiceprezydentem Towarzystwa, a w roku 2004 (roczne kadencje) jego Prezydentem. PTPK wydaje półrocznik Inżynieria Mineralna (Journal of the Polish Mineral Engineering Society) o charakterze międzynarodowym. Od początku istnienia czasopisma (2000 r.) do 2010 r. dr inż. Zofia Blaschke była Redaktorem Naczelnym.

W latach 1979-1994 była Redaktorem materiałów Krakowskich Konferencji Przeróbki Kopalin, będąc także przewodniczącą komitetów organizacyjnych tych konferencji. Konferencje te przekształciły się w 1995 roku w Międzynarodowe Konferencje Przeróbki Ko-palin, a dr inż. Zofia Blaschke przez wiele lat była członkiem komitetów organizacyjnych.

Od 1980 roku jest w zespole rzeczoznawców przy SITG w specjalności przeróbka mechaniczna kopalin oraz utylizacji kopalin.

W 1994 roku w Krakowie obradował XII International Coal Preparation Congress. Z nominacji Ministra Przemysłu dr inż. Zofia Blaschke była członkiem Komitetu Programowego Kongresu (Przewodnicząca Sekcji Aglomeracja i selektywna flokulacja), a w trakcie Kongresu była chairmanem Sekcji „Flocculation and Agglomeration”.


Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej, kilkakrotnie Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki i Ministra Edukacji Narodowej, Brązowa, Srebrna i Złota Odznaka "Zasłużona dla Górnictwa", Złota Odznaka "Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej", Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla M. Krakowa", Nagroda "Za pracę dla górnictwa Ziemi Krakowskiej", Odznaka Zasłużony Działacz SITG, Srebrna i Złota Odznaka Honorowa NOT, Dyrektor Górniczy III stopnia, II stopnia i I stopnia, Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, ponad 20 razy Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/blaschke-zofia-01775

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. ????
   [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 196??, s. ??????
   Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 28, [foto]

Artykuły

Inne


stan na dzień 1.03.2021