Maria Ludwika Maj

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Maria Ludwika Maj
Maria Maj.jpg
Nazwisko Maj
Imię / imiona Maria Ludwika
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Wydział Wydział OdlewnictwaFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa20082012
ProdziekanWydział Odlewnictwa20122016

Dr hab. inż. prof. AGH Maria Ludwika Maj (1956-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

Urodziła się 20 września 1956 roku w Krakowie.

W latach 1975-1980 studiowała na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1980 roku na podstawie pracy „Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali Cr-Mo-V” uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach 1980-1984 była słuchaczem Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Metalurgii i Wydziale Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.

19 listopada 1984 roku na podstawie pracy „Kryteria wytrzymałości eksploatacyjnej odlewów żeliwnych w oparciu o właściwości mechaniczne tworzyw” napisanej pod kierunkiem prof. A. Kosowskiego uzyskała stopień doktora. Następnie w latach 1984-1985 była asystentem stażystą w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH. W okresie - 1985-1988 - pracowała jako inżynier hutnik w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, następnie w latach 1988-1995 była starszym specjalistą naukowo-technicznym w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, a od 1992 roku Wydziału Odlewnictwa. W latach 1995- 2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Maszyn i Urządzeń odlewniczych Wydziału Odlewnictwa (obecnie Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych).

W 2013 roku na Wydziale Odlewnictwa AGH na podstawie pracy „Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa. //////////////////////////////////////////////////

Szkolenia: 2002 VI Jesienna Szkoła Stereologiczna. Polskie Towarzystwo Stereologiczne Zakopane 16-18 grudnia 2002 r 1996 Kurs z zakresu: Badania mechanicznych właściwości materiałów i konstrukcji, IPPT-PAN Warszawa, 4-6 grudnia 1996 r, 1994 dwutygodniowy staż „Ultradźwiękowe badania materiałów” – Ośrodek doskonalenia Kadr SIMP , IPPT-PAN w Warszawie, lipiec 1994,


AKTYWNOŚĆ NAUKOWA:

1. Działalność naukowa po uzyskaniu stopnia doktora i kontynuowana po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego ukierunkowana jest w następujących obszarach:

• prace związane z określaniem sposobów konstruowania ciężkich odlewów i osprzętu mającego zastosowanie w hutnictwie, • opracowanie konstrukcji i technologii, umożliwiających zastąpienie elementów kutych odlewami, • prace prowadzące do znacznego zwiększenia trwałości elementów odlewanych, a także opracowywanie wytrzymałościowych podstaw projektowania beznaprężeniowych odlewów, • badania nad poprawą konstrukcji elementów przenośników zgrzebłowych stosowanych w kopalniach, konstrukcji odlewanych korpusów urządzeń • badanie naprężeń własnych w dużych odlewach metodami tensometrii oporowej (metoda nacinania przykrawędziowego, metoda Mathara) i elastooptycznej warstwy optycznie czynnej, • wykorzystanie modelowania fizycznego i doświadczalnej analizy odkształceń i obliczeń numerycznych do kształtowania i wymiarowania odlewów obciążanych cieplnie, • badanie właściwości mechanicznych tworzyw zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej, • analiza trwałości zmęczeniowej poprzez badania w zakresie malej liczby cykli LCF i MLCF, • Badania zmierzające do wiązania parametrów niskocyklowej próby zmęczeniowej MLCF i parametrów charakteryzujących strukturę materiału, szczególnie tworzyw odlewniczych (badania materiałograficzne) 2. Udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, między innymi w 69 Światowym Kongresie Odlewnictwa w Chinach w roku 2010, 71 Światowym Kongresie Odlewniczym w Bilbao w roku 2014, 73 Światowym Kongresie Odlewniczym w Krakowie.

3. Opublikowanie 120 prac naukowych (jako autorka lub współautorka) w czasopismach i materiałach konferencyjnych

4. Udział w realizacji 41 pracach naukowo–badawczych i 12 ekspertyz w tym: • Kierownictwo w dwóch projektach badawczych finansowanych przez MNiSW Nr 4 T08 B 006 25 (2003-2005) pt.: „Zastosowanie zmodyfikowanej niskocyklowej próby zmęczeniowej do wyznaczania właściwości mechanicznych żeliwa ADI w temperaturze podwyższonej i pokojowej”, • Nr NN507 295440 (2011-2013) pt.: „Trwałość zmęczeniowa w aspekcie właściwości mechanicznych tworzyw odlewniczych”, • Kierownictwo prac badawczych: praca statutowa: nr 11.11.170.190 (2002-2004), nr 11.11.170.318, zad.10 (2014) oraz prace własne: nr 10.170.93, nr 10.170.220 (1996-1997), nr 10.10.170.54 (1998-1999), nr 10.10.170.345 (2008-2010), współwykonawca pracy statutowej: /zad.nr 10 (2013-nadal) • Udział w realizacji 2 projektów badawczych, prowadzonych przez dr inż. B. Kalandyk Nr 4 T08 A 01322 pt.: Zależność umocnienia wysokowytrzymałych staliw od współdziałania procesów segregacji i wydzielania (2002-2004) oraz dr inż. M. Kawalec Nr 2011/01/D/ST8/06456 (2011-2014) pt.: Struktura i właściwości żeliwa z wydzieleniami kulek węglików VC.(rozdział 5)

5. Współautorstwo 1 zgłoszenia patentowego dotyczącego opracowania sposobu i urządzenia do otrzymywania wlewków z metali , stopów metali oraz żelazostopów i 1 patentu: P-15 8282. Urząd patentowy RP ”Wlewnica hutnicza”

6. Uzyskane nagrody za działalność naukowo-badawczą: • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – zespołowa stopnia pierwszego z tytułu osiągnięć naukowych i postępu naukowo-technicznego za badania zmierzające do opracowania konstrukcji oraz wdrożenia nowej generacji płyt podwlewnicowych. • Nagrodę Rektora indywidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe, Kraków 2014. • Srebrny Krzyż Zasługi – 18 września 2001, • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 29 sierpnia 2011 • Nagroda Rektora zespołową I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, Kraków 2015 r. Aktywność dydaktyczno-organizacyjna:

1. Promotor trzech prac magisterskich, konsultant czterech prac magisterskich i trzech inżynierskich, recenzent dwóch prac magisterskich i dwóch prac inżynierskich. 2. Członek Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisji ds. kształcenia na Wydziale Odlewnictwa oraz w Uczelnianym Zespole, Jakości Kształcenia. 3. Członek Jury „Diamenty” AGH ( 2008-2016), 4. Prowadzenie wykładów, laboratoriów oraz zajęć projektowych z następujących przedmiotów: Wykłady: • Konstrukcja odlewów, • Podstawy konstrukcji odlewów, • Techniki wytwarzania, • Mechanika i wytrzymałość materiałów, • Teoria sprężystości i plastyczności, • Doświadczalna weryfikacja tworzyw i konstrukcji odlewanych, • Zasady kształtowania wytrzymałościowego odlewów, • Podstawy konstrukcji maszyn. Zajęcia laboratoryjne oraz projektowe • Konstrukcja odlewów, • Podstawy konstrukcji odlewów, • Maszyny i urządzenia odlewnicze, • Mechanika i wytrzymałość materiałów, • Teoria sprężystości i plastyczności, • Zasady kształtowania wytrzymałościowego odlewów, • Podstawy konstrukcji maszyn.

5. W latach 2008-2012, 2012-2016 pełnienie funkcji prodziekana ds. studenckich na WO-AGH. 6. Wydziałowa Komisja ds. Nagród i odznaczeń – przewodnicząca (2008-2016) 7. Uczelniany Zespół ds., Jakości Kształcenia – członek (2008-2015), 8. Rada Programowa Studiów Międzynarodowych AGH – członek (2008-2016), 9. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla studentów AGH – przewodnicząca, w poprzedniej kadencji członek, 10. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia – członek (2008-2016), 11. Działalność w Komitecie organizacyjnym Congrés Mondial de Fonderie. Kraków 1991, 12. Wydziałowa Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji – członek (2008-2016) 13. Członek Komisji Wydziału Odlewnictwa ds. Egzaminów Inżynierskich (2011 r. – 2016), 14. Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. praktyk przemysłowych, 15. Przewodnicząca Rady Programowej Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UBPO na okres kadencji władz w latach 2016-20120) 16. Pełnomocnik Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych na okres kadencji władz w latach 2016-2020, 17. Członek Rady Programowej Centrum e –Larning na okres kadencji władz w latach 2016-2020. 18. Zastępca Kierownika Szkoły Zastępca Kierownika Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla

Członkostwo w Organizacjach Naukowych i Stowarzyszeniach

1. Członek STOP – przy Wydziale Odlewnictwa AGH. 2. Członek Stowarzyszenia Wychowanków AGH – przewodnicząca Wydziałowego koła. 3. Członek Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych KM PAN. 4. Członek Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach. 5. Działalność w Fundacji "Odlewnictwo", od momentu jej założenia (byłam jednym z 17 współzałożycieli) wspierającej studentów Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 2003-2006 byłam członkiem Komisji rewizyjnej, a on od 2006 roku, aż do chwili obecnej pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 6. Członek Polskiego Towarzystwa Materałoznawczego (PTM), 7. Członek International Editorial Board of The Journal of Materials Education.///////////////////////

Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

Artykuły

Inne


stan na dzień 22.02.2019stan na dzień 19.06.2017